Regulamin

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebieg programu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu/ II edycja”, zwanego dalej „programem”.
 2. Organizatorem programu jest Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, które jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury z nr 04/94, NIP 542-12-90-558, REGON 000671160, zwane dalej „organizatorem”.
 3. Współorganizatorzy programu to: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria im. Sleńdzińskich, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki.
 4. Na potrzeby Regulaminu wszystkie cztery instytucje określane będą jedną nazwą „współorganizatorzy” lub „organizator i współorganizatorzy”.
 5. Kierownikiem programu jest Anna Danilewicz, Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku, adanilewicz@mwb.com.pl. Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach to:

  a) Muzeum Wojska w Białymstoku – Marzena Wilczko, mwilczko@mwb.com.pl,
  b) Centrum im. Ludwika Zamenhofa – Anna Talarczyk, talarczyk@centrumzamenhofa.pl,
  c) Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl,
  d) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – Monika Bania, edukacja@dramatyczny.pl.

 6. Bieżąca edycja programu trwa od 15 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
 7. Przebieg programu określa harmonogram, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Regulamin oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronach internetowych: mwb.com.pl, centrumzamenhofa.pl, galeriaslendzinskich.pl, dramatyczny.pl, w zakładkach „Wolontariat”.
 9. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do stosowania go w czasie trwania programu.

  §2
  CEL PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie rozwoju kultury, poprzez propagowanie otwartościowego modelu wolontariatu. Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” jest atrakcyjną ofertą dla osób, które swoją przyszłość wiążą z kulturą, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, edukacji i działań społecznych etc. Pozwoli nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów sektora kultury, ale także daje szansę na zrealizowanie własnych, autorskich działań. Propaguje wolontariat kompetencji – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność, międzysektorowość, realizacja w oparciu o szerokie partnerstwo.

§3 UCZESTNICY

 1. Uczestnikami programu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, spełniające wymogi określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Program realizowany jest w instytucjach wymienionych w § 1 pkt. 5 powyżej.
 3. Uczestnikiem programu nie może być osoba, która brała udział w I edycji programu „Wolontariat dla kultury”.
 4. Każda osoba może ubiegać się o miejsce tylko w jednej, wybranej instytucji, spośród wskazanych powyżej.
 5. Do udziału w programie zostanie wybranych zostanie max. 12 osób, w tym w każdej z instytucji co najmniej:
  1. a)  Centrum im. Ludwika Zamenhofa – 2 osoby,
  2. b)  Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – 2 osoby,
  3. c)  Muzeum Wojska w Białymstoku – 4 osób,
  4. d)  Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 2 osoby.

6. Etapy programu:

 1. a)  rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne,
 2. b)  aktywność wolontariusza w wybranej instytucji, w tym realizacja
 3. c)  warsztaty,
 4. d)  wizyty studyjne,
 5. e)  spotkanie ewaluacyjne.

  §4 REKRUTACJA

 1. Rekrutacja przebiega dwuetapowo.
 2. W etapie pierwszym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3), dostępny od dnia 15.10.2014 na stronach internetowych współorganizatorów i przesłać go na adres wolontariat.kultura@gmail.com do dnia 31.10.2014 do godz. 24.00 lub doręczyć osobiście do punktu kasowego Muzeum Wojska do dnia 31.10.2014 do godz. 17.00.
 3. W etapie drugim wszystkie zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną – w ciągu 7 dni od zakończenia pierwszego etapu rekrutacji.
 4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie opublikowana na stronach internetowych współorganizatorów. Ponadto osoby te zostaną poinformowane drogą mailową.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie są zobowiązane do podpisania porozumienia określającego zasady, okres i warunki współpracy z wybraną instytucją.
 6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia lub zwiększenia naboru, spośród kandydatów, którzy w terminie nadesłali zgłoszenie, jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 r.

  §5
  AKTYWNOŚĆ WOLONTARIACKA

 1. Aktywność wolontariacka realizowana będzie przez uczestnika tylko w wybranej przez niego instytucji.
 2. Na aktywność wolontariacką składają się zadania wyznaczone przez koordynatora oraz działania własne uczestnika realizowane w porozumieniu z koordynatorem i dyrekcją danej instytucji.
 3. Szczegółowy zakres tych prac będzie każdorazowo ustalany pomiędzy uczestnikiem i koordynatorem, i dostosowany do indywidualnych zainteresowań i możliwości uczestnika oraz potrzeb instytucji.
 4. Minimalny wymiar wolontariatu to 70 godzin w trakcie 7 miesięcy.
 5. Moment rozpoczęcia aktywności wolontariackiej określa porozumienie, o którym mowa w § 4 pkt. 5 powyżej.
 6. Aktywność wolontariacką należy na bieżąco dokumentować w Karcie Aktywności Wolontariusza.

  §6

  WARSZTATY I WIZYTY STUDYJNE

 1. Współorganizatorzy zapewniają uczestnikom w trakcie trwania programu min. 6 warsztatów.
 2. Warsztaty odbywać się będą w siedzibach współorganizatorów.
 3. W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w poszczególnych instytucjach realizujących program, a także w innych instytucjach kultury i NGO-sach. Ich pełna lista zostanie ustalona m.in. w drodze konsultacji z uczestnikami programu.
 4. Terminy warsztatów i wizyt studyjnych będą podawane na bieżąco w harmonogramach miesięcznych, wysyłanych do uczestników drogą mailową oraz publikowanych na stronach internetowych współorganizatorów.
 5. Uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania zespołowo relacji z minimum jednej wizyty studyjnej. Zasady i forma prezentacji zostaną podane przez koordynatorów przed rozpoczęciem serii wizyt studyjnych.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w co najmniej 75 proc. zajęć (warsztaty i wizyty studyjne) pod groźbą wydalenia z programu.

§7
EWALUACJA I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Przebieg programu będzie monitorowany przez kierownika programu, m.in. za sprawą ankiet ewaluacyjnych, do wypełnienia których zobowiązani będą wszyscy uczestnicy.
 2. Podsumowaniem programu będzie spotkanie ewaluacyjne, połączone z prezentacją najciekawszych działań zrealizowanych przez wolontariuszy w trakcie trwania programu.
 3. Uczestnicy po zakończeniu programu otrzymają zaświadczenia imienne, zawierające informację ogólną na temat aktywności wolontariackiej (termin, liczba godzin, charakter pracy, lista zrealizowanych warsztatów i wizyt studyjnych) oraz referencje, zawierające informację opisową charakteryzującą przebieg aktywności wolontariackiej, ew. zdobyte umiejętności, zrealizowane działania własne (wybrane, najważniejsze).

  §8
  ZASADY POZOSTAŁE

 1. Udział w programie jest bezpłatny.
 2. Współorganizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem w Białymstoku.
 3. Uczestnicy programu zobowiązani są do udziału we wszystkich etapach programu i terminowego rozliczania się z wynikających z tego tytułu zobowiązań.
 4. Brak wykonania zobowiązań, o których mowa powyżej, bez usprawiedliwienia jest podstawą do wypowiedzenia porozumienia. Pozostałe przypadki rozwiązania umowy pomiędzy uczestnikiem a daną instytucją określone zostaną w porozumieniach, o których mowa w § 4 pkt. 5 powyżej i skutkują również zakończeniem udziału danego uczestnika w całym programie.
 5. Koordynatorzy wolontariatu są uprawnieni do monitorowania i egzekwowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy oraz Regulaminu programu.
 6. W kwestiach spornych, na wniosek koordynatora lub uczestnika, którego dotyczy sprawa, decyzje podejmują kolegialnie wszyscy koordynatorzy wolontariatu wraz z kierownikiem programu, z wyłączeniem koordynatora pozostającego stroną w sporze, po zapoznaniu się z racjami obydwu stron. Podjęte w ten sposób decyzje są ostateczne.

  §9
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
 2. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora i instytucje partnerskie swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji programu, w celach komunikacyjnych, archiwistycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości.
 3. Warunkiem uczestniczenia w programie jest wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, w formie pisemnej, określonej w Załączniku nr 3.
 4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w czasie trwania programu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.
 6. Administratorami danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu są wszystkie instytucje biorące udział w programie, w zakresie niezbędnym do realizacji działań danej instytucji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorów programu bądź kierownika programu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, na podstawie jednomyślnej zgody wszystkich instytucji partnerskich.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronach internetowych współorganizatorów.
 4. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykładni postanowień niniejszego regulaminu, jak również przerwania programu w każdym czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez wszystkich współorganizatorów.

  DATA:
  15 października 2014


Odsłony projektu: II edycja programu "Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu"