Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://dramatyczny.pl/ oraz http://bip.tdawb.wrotapodlasia.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– pochodzą z różnych źródeł,

– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

– część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych,

– część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji,

– posiadają strukturę, w którą nie można ingerować,

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,

– niektóre nagłówki są nieprawidłowo oznaczone,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 marca 2025 r. oraz w pełni dostosować stronę do końca 2025 roku. Dużo treści na stronie oraz ograniczenia finansowe wpływają na termin realizacji dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w związku z pracami konserwacyjnymi bądź awarią serwera, albo na skutek zaplanowanych prac modernizacyjnych systemów zarządzania treścią.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Teatr Dramatyczny korzysta z formy sprzedaży biletów online firmy Veems Software, a proces zakupowy biletów (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności) nie jest częścią serwisu dramatyczny.pl. Niektóre osoby z niepełnosprawnością mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Teatr  gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również rezerwacji miejsc przez telefon (w tym celu należy skontaktować się z Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni pod numerem 85 74 99 185/693 102 204 od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00). W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania mającego ułatwić zakup biletów osobom z niepełnosprawnością.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mailowy: dostepnosc@dramatyczny.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

APLIKACJE MOBILNE

 

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Adres:
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok

 

Dojazd komunikacją miejską:

– ul. Branickiego (przystanek: Branickiego, Urząd Miejski)
autobusy: 1, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 28, 101, 103, 105, 106, 109, 112,

– ul. Branickiego (przystanek: Branickiego, Teatr)
autobusy: 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 103, 105, 106,

– ul. Mickiewicza (przystanek: Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny)
autobusy: 4, 19, 28, 109, 112,

– ul. Mickiewicza (przystanek: Mickiewicza, Urząd Wojewódzki)
autobusy: 4, 19, 24, 28, 109, 112.

 

Dojazd samochodem:

– parking płatny niestrzeżony przy ul. Elektrycznej (z jednym wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością),

– parking płatny niestrzeżony przy ul. Branickiego (z dwoma wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością).

Na terenie parkingu Teatru nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wejście do budynku:

Teatr znajduje się w centrum miasta. Do głównego wejścia – od strony Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – prowadzą schody. Wejście przeznaczone dla widzów (w celu zakupu biletów w kasie oraz uczestnictwa w spektaklu).

Wejście od ulicy Elektrycznej przeznaczone jest dla pracowników Teatru i ze względu na strome i wąskie schody, nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Sceny:

Teatr dysponuje Sceną Dużą, Sceną Kameralną oraz Sceną Foyer. Na Scenę Kameralną i Scenę Foyer prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
Nie ma pętli indukcyjnych.

Na Scenie Dużej przygotowane są miejsca (za ostatnim rzędem na parterze) dla osób na wózkach inwalidzkich.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W związku z rozpoczęciem remontu Teatru przez najbliższy czas będzie on niedostępny dla widzów (budynek przy ul. Elektrycznej 12).

 

Z powodu remontu wszystkie spektakle odbywają się w innych miejscach, za które Teatr nie ponosi odpowiedzialności w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Tymczasowa siedziba Teatru (część administracyjna) znajduje się przy ul. Branickiego 15. Przy wejściu do budynku znajduje się kilka stopni. Brak pochylni i podjazdu. W środku nie ma windy. Ze względu na architekturę budynek jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami, która chce zrealizować sprawę, zgłasza się do sekretariatu (nr telefonu: 519 170 851 podany jest na drzwiach wejściowych). Wtedy pracownik wychodzi i pomaga załatwić sprawę.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (519 170 851) lub mailowego (sekretariat@dramatyczny.pl).

 

Od sezonu artystycznego 2021/2022 spektakle odbywają się w następujących miejscach, w których dostępność architektoniczna wygląda następująco:

1) Kino Ton

Kino przy ul. Rynek Kościuszki 2 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu nie ma schodów. W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

 

2) Uniwersyteckie Centrum Kultury

UCK przy ul. K. Ciołkowskiego 1N jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma schodów. Dodatkowym udogodnieniem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

3) Aula Wydziału Nauk o Edukacji

Aula przy ul. Świerkowa 20 (budynek C) jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu nie ma schodów. W budynku znajduje się winda oraz na każdym piętrze toaleta dla niepełnosprawnych. Dodatkowym udogodnieniem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

4) Kasa biletowa

Kasa biletowa przy ul. Suraskiej 1 jest częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem jest kilka schodów, przy których zamocowane są dwustronne poręcze. Z prawej strony wejścia znajduje się podjazd.

 

Zgodnie z Art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do siedziby głównej Teatru oraz do budynku administracyjnego.

 

 

 

Wniosek o udostępnienie usługi

 

Wniosek o zap. dostępnosci cyfrowej

 

Wniosek o zap.dostępn. architektonicz informacyjno-komunikacyjnej

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

 

ETR .5.04.2024