Oferta pracy – Referent ds. projektów

Oferta pracy – Referent ds. projektów

Ogłaszamy nabór na stanowisko Referent ds. projektów

 

Miejsce pracy: Dział Komunikacji i Projektów

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność poszukiwania funduszy pozabudżetowych.
 4. Doświadczenie w pisaniu i  realizacji projektów.
 5. Skrupulatność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 6. Praktyczna znajomość nowoczesnych narzędzi marketingowych.
 7. Prawo jazdy kat. B.- mile widziane.
 8. Umiejętności organizacyjne, zaangażowanie, samodzielność.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Poszukiwanie, monitorowanie możliwości grantowych i finansowych oferowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje finansujące.
 2. Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków oferowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje finansujące oraz ich realizacja.
 3. Wsparcie w procesie rozliczania otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetu projektu i zasadami finansowania.
 4. Przygotowywanie zarządzeń, pism, raportów, porozumień i umów, w tym umów ze sponsorami, partnerami i patronami medialnymi.
 5. Zapewnienie zewnętrznemu podmiotowi kontrolującemu odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli w zakresie udzielonych dotacji (udostępnienia dokumentów, udzielanie pisemnych/ustnych wyjaśnień).
 6. Sprawny kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi oraz partnerami w projektach.
 7. Sporządzanie bieżących analiz oraz sprawozdawczości w zakresie powierzonych zadań.
 8. Opracowywanie i aktualizowanie oferty sponsorskiej Teatru oraz aktywne poszukiwanie potencjalnych sponsorów Teatru.
 9. Dystrybucja materiałów informacyjnych Teatru we współpracy z Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni.
 10. Prowadzenie spraw działu z zakresu obsługi dokumentów księgowych.
 11. Współpraca z Działem Sprzedaży i Organizacji Widowni oraz pracownikiem ds. edukacji teatralnej przy realizacji działań wynikających z zadań działów.
 12. Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ochrony p.poż.;

 

 

Oferujemy:

 

 1. Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę.
 2. Pracę w zaangażowanym zespole.
 3. Benefity pracownicze (m.in. dofinansowanie do wypoczynku wakacyjnego oraz dofinansowanie do karty MultiSport).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji/przesłuchania przez Administratora tj. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdującą się w Polityce Prywatności Administratora opublikowaną na stronie internetowej: https://dramatyczny.pl/polityka-prywatnosci/.”

 

 

 1. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 2. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.
 3. Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 15 września br.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy: od zaraz