Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowni Państwo,

 

niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu podejmować przemyślane i świadome decyzje związane z korzystaniem przez Państwa z portalu internetowego www.dramatyczny.pl oraz przetwarzaniem przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej działalności.

 

Dokument ten realizuje cztery najważniejsze cele takie jak:

 

-wyjaśnienie, w jaki sposób teatr przetwarza informacje, które Państwo mu dostarczają, aby jeszcze lepiej dopasowywać swoje produkty i usługi do Państwa oczekiwań;

-zagwarantowanie, że wszelkie informacje o procesie przetwarzania Państwa danych, zostały przedstawione w sposób jasny i przejrzysty;

-zapewnienie Państwa, że dane osobowe przetwarzane przez teatr są bezpieczne w stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesach ich przetwarzania,

-zapewnienie transparentności w kontaktach z przedstawicielami teatru, tak by realizacja Państwa prawa do prywatności była zawsze zagwarantowana.

 

Polityka Prywatności składa się z dwóch części:

 

Części A Regulaminu korzystania z portalu internetowego www.dramatyczny.pl,

Części BKlauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

 

 

Część A Regulamin korzystania z portalu internetowego www.dramatyczny.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Internetowy portal Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku prowadzony jest w domenie dramatyczny.pl
 2. Administratorem portalu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, NIP 542-020-78-22, tel. 85 74 99 196. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną i infrastrukturą Portalu, kontakt z Administratorem odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres pzuk@dramatyczny.pl. Administrator odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych, o których mowa w pkt. VI Regulaminu.
 3. Osoba korzystająca z portalu zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem portalu w formie, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie, w tym wydrukowanie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą oraz działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
 6. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z portalu. Z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności ze względów technicznych, Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania funkcjonowania portalu.

 

II. DEFINICJE

 

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

 

 1. Administrator (zwany dalej także Teatrem) – podmiot prowadzący i zarządzający portalem, tj. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, NIP 542-020-78-22.
 2. Użytkownik – podmiot korzystający z portalu, w tym klient Administratora nabywający bilety oferowane przez Teatr za pośrednictwem portalu www.dramatyczny.pljako Kupujący.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
 4. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.dramatyczny.pl, wraz z systemem informatycznym, włącznie z jego funkcjami i narzędziami służącymi m.in. do zawierania Umów Sprzedaży oraz interfejsem Portalu.
 5. Materiały – informacje i wszelkie formy wypowiedzi, w tym słowne, graficzne lub fotograficzne, w tym będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.).
 6. Serwis – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Dotpay sp. z o. o. pod adresem strony internetowej www.dotpay.pl
 7. Transakcja – wpłaty pieniężne Użytkownika dokonywane za pośrednictwem Serwisu jako cena za bilety nabyte za pośrednictwem strony internetowej www.dramatyczny.pl.
 8. Kod dostępu – informacja zapisana w systemie znaków liczbowych i literowych, uprawniająca do dostępu do kodowanej transmisji online spektakli za pośrednictwem portalu dramatyczny.pl.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 287 ze zm.).

 

III. PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Teatr zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Portalu. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez zakończenie korzystania z Portalu. Zakończenie korzystania z Usługi pozostaje bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży, które podlegają wykonaniu i obligują Teatr i Kupującego do wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
 3. Udostępniając Portal Administrator umożliwia:

  a) bezpłatne zapoznanie się przez Użytkownika z udostępnionymi Materiałami (repertuarem, artykułami, fotografiami, grafikami, reklamami, itp.),

  b) bezpłatne zamówienie „newslettera”,

  c) nabycie biletów oraz kodów dostępu na przedstawienia z oferty Administratora,

  d) odpłatne uczestnictwo w oglądaniu spektakli transmitowanych on-line po uprzednim zakupie kodu dostępu.

 4. Rozpoczęcie korzystanie z Portalu bez rejestracji umożliwia jedynie zapoznanie się z Materiałami udostępnionymi przez Administratora w celach poglądowych.
 5. Zamówienie „newslettera” wymaga podania Administratorowi adresu poczty elektronicznej. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na „newsletter” Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej link aktywacyjny, którego kliknięcie w terminie 72 godzin będzie jednoznaczne z potwierdzeniem zamówienia „newslettera”. „Newsletter” będzie przesyłany na podany adres do czasu odwołania zamówienia „newslettera”.
 6. Administrator umożliwia nabycie biletu(ów) oraz kodów dostępu z oferty Teatru na warunkach wskazanych w Zasadach Sprzedaży Biletów (rozdział V).
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego, zgodnego i kompatybilnego z Portalem oprogramowania lub urządzeń,

  b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej,

  c) korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  d) korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników,

  e) nieutrwalania i nierozpowszechniania w jakiejkolwiek formie spektakli transmitowanych on-line.

 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich i pokrewnych, do Materiałów i spektakli transmitowanych online.
 9. Administrator umożliwia korzystania z Materiałów zamieszczonych na Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu zamawiania „newslettera” oraz w celu zawierania i wykonania Umów Sprzedaży. Wykorzystywanie w innym zakresie Materiałów należących do Administratora lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora lub ich właściciela.
 10. Portal może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Użytkowników do innych witryn internetowych. Jeśli Użytkownik kliknie w odnośnik i opuści Portal, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo Użytkownika podczas korzystania z tej strony.

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU

 

Do korzystania z Portalu wymagany jest:

a) dostęp do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

d) aby złożyć zamówienie na „newsletter” bądź zakupić bilet z oferty Administratora, Kupujący musi posiadać pocztę elektroniczną.

 

V. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

 

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

  b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty elektronicznym przelewem bankowym on-line (e-przelewem) lub kartą kredytową,

  c) otrzymania przez Kupującego od Teatru potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w systemie on-line może nastąpić do 24 godzin przed terminem danego spektaklu wystawianego na scenie Teatru lub najpóźniej na 1 godzinę przed terminem transmisji online spektaklu, udostępnionej na portalu.
 3. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić maksymalnie 10 biletów lub kodów dostępu.
 4. Ceny biletów oraz kodów dostępu oferowanych przez Teatr zawierają podatek VAT.
 5. W systemie sprzedaży biletów oraz kodów dostępu on-line jest możliwość zakupu:

  – biletu normalnego;

  – biletu ulgowego;

  – biletu studenckiego;

  – kodu dostępu do transmisji on-line spektaklu.

 6. Przy zakupie biletów oraz kodów dostępu on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub kartą płatniczą.
 7. Płatności za bilety oraz kody dostępu obsługuje Dotpay sp. z o. o., która jest administratorem danych osobowych osób dokonujących płatności za pośrednictwem tego systemu.
 8. Złożone zamówienie powinno być opłacone w 30 minut. Po bezskutecznym upływie tego czasu, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Kupujący realizuje transakcję poprzez e-przelew oraz karty płatnicze na konto serwisu, w następujący sposób:

  a) Kupujący wybiera formę płatności z dostępnych w serwisie: e-przelew lub karta płatnicza,

  b) Kupujący jest zobowiązany umieścić identyfikator Transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności; Kupujący winien zachować unikalny identyfikator Transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;

  c) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty;

  d) po dokonaniu przez Kupującego wpłaty, Serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;

  e) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Serwis informuje Kupującego i Teatr o poprawnym wykonaniu płatności;

  f) w przypadku płatności e-transferem obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w Serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta Serwisu w takim banku poprzez Internet.

 10. Bilety oraz kody dostępu pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 11. Zakupiony on-line bilet lub kod dostępu zostanie dostarczony w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie i okazać go przy wejściu na wydarzenie. Do wydruku należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Bilet można również zrealizować poprzez jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy).
 12. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr zwraca pieniądze za kupione bilety oraz kody dostępu.
 13. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, mogą nastąpić w Kasie znajdującej się w siedzibie Teatru lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który Użytkownik kupił bilet(y).
 14. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za bilet w Kasie Teatru jest przedstawienie biletu(ów) wstępu w formie wydruku lub jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego.
 15. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za bilet poprzez pocztę elektroniczną jest przesłanie na adres: rezerwacje@dramatyczny.plwniosku o zwrot wraz z załączonym biletem oraz dokumentem potwierdzającym płatność. Zwrot nastąpi w ciągu 3 dni na rachunek bankowy Kupującego, z którego została dokonana płatność.
 16. Zakupione kody dostępu na transmisje online spektakli nie podlegają zwrotom.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu, w szczególności realizacji usług, w formie pisemnej na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12 bądź w formie elektronicznej na adres sekretriat@dramatyczny.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące osobę składającą reklamację, w szczególności imię i nazwisko (firmę), adres oraz dokładny opis podstawy reklamacji.
 3. Reklamacja szczególności może dotyczyć:

  a) nieprawdziwych informacji,

  b) błędów w repertuarze,

  c) błędnie działającego systemu zapisów do „newslettera”,

  d) błędnie działającego systemu sprzedaży biletów i kodów dostępu.

 4. Administrator zobowiązuje się do wysłania odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Teatr informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

VII. DANE OSOBOWE

 

Zasady jakimi Teatr kieruje się w procesach przetwarzania danych osobowych oraz treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą znajdują się w Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 8 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych) udostępnionej na stronie internetowej Teatru w Części B – Polityki Prywatności.

 

VIII. POLITYKA „COOKIES”

 

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie (pliki „cookies”). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta Portalu.
 2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Portalu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika.
 3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Portalu, a także pomiędzy Portalem a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
 5. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W zakresie nieuregulowanym przez Regulamin należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Teatrem, a Użytkownikiem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Teatr jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Teatrem, a Kupującym nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Teatru.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a także prawo zmiany treści, interfejsu i funkcji Portalu (w tym w zakresie możliwości korzystania z poszczególnych funkcji) bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Teatr zastrzega sobie również wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na Portalu treści o charakterze reklamowym.
 6. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na bieżąco na stronie głównej www.dramatyczny.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2021 r.

 

 

 

Część B – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (zwany dalej także Teatrem), w niniejszym dokumencie informuje Państwa jakimi zasadami kieruje się w procesach przetwarzania danych osobowych oraz udostępnia treści obowiązków informacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa muszą być przedstawione osobom, których dane dotyczą, czyli Państwu.

 

I. WPROWADZENIE

 

 1. Wszystkie informacje, które są od Państwa pobierane są związane pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością statutową Teatru.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12, tel. 85 74 99 196, adres poczty elektronicznej sekretariat@dramatyczny.pl, co oznacza, że decyduje o celach i środkach ich przetwarzania.
 3. W Teatrze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, adres poczty elektronicznej iod@dramatyczny.pl.
 4. Teatr przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Państwa dane przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona Państwa danych osobowych były dokonywana w sposób uniemożliwiający dostępu do tych danych osobom nieuprawnionym, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

 

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W Teatrze wszelkie dane osobowe zostały podzielone na procesy, w których są one przetwarzane ze względu na główny cel, który przyświeca temu przetwarzaniu oraz kategorię osób, których dane dotyczą. Procesy takie jak:

 

 

1.PROCES REKRUTACJI

a) kategoria osób, których dane dotyczą: kandydaci do pracy;

b) cel przetwarzania: dokonanie wyboru najbardziej odpowiednich kandydatów do pracy na konkretne stanowiska;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a), c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Kodeks pracy) oraz zgody osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych dodatkowych poza określonymi w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, które mogą znaleźć się w dokumentach aplikacyjnych);

d) planowany termin usunięcia danych: po zakończeniu procesu rekrutacji lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

2. PROCES ZATRUDNIENIA

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: pracownicy, członkowie rodzin pracowników;

b) cele przetwarzania: prowadzenie akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy, rozliczanie, obciążanie, wynagradzanie, naliczanie składek do ZUS, zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach, realizacja wyjazdów służbowych, udzielanie pomocy socjalna w ramach ZFŚS, obsługa PPK, pośredniczenie przy zawieraniu umowy na ubezpieczenie grupowe, korzystanie z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz z programu Benefit Systems – MultiSport, przekazywanie danych do Instytutu Teatralnego;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w określonych przypadkach może odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

d) planowany termin usunięcia danych: dokumentacji pracowniczej po 10 lub 50 latach od ustania zatrudnienia w zależności od daty nawiązania stosunku pracy oraz pozostałej dokumentacji po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z określonym świadczeniem lub po wycofaniu wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w przypadku gdy umowa dotyczy praw do utworów i/lub artystycznych wykonań – po upływie okresu trwania tych praw;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją, podmioty realizujące usługi w ramach świadczeń socjalnych;

f) podanie danych osobowych: dla celów zatrudnienia oraz świadczeń ZFŚS jest wymogiem ustawowym i niepodanie danych uniemożliwi zatrudnienie oraz realizację nabytych praw, a w przypadku celów dodatkowych takich jak ubezpieczenie grupowe, korzystanie z kasy zapomogowo-pożyczkowej, korzystania z programu Benefit Systems – MultiSport i przekazywania danych do Instytutu Teatralnego jest dobrowolne lecz niezbędne do ich zrealizowania.

 

 

3. PROCES REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: klienci;

b) cele przetwarzania: sprzedaż i rezerwacje biletów na spektakle/przedstawienia, realizacja warsztatów teatralnych;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b), c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) planowany termin usunięcia danych: po okresie przedawnienia zobowiązania, lecz nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

4. PROCES MARKETINGU

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: klienci, adresaci informacji handlowych;

b) cele przetwarzania: realizacja działań marketingowych i promocyjnych, przesyłanie informacji handlowych oraz rozsyłanie korespondencji seryjnej za pomocą Newsletter-a;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a), f) RODO – przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

d) planowany termin usunięcia danych: po ustaniu celu przetwarzania lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

5. PROCES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: kontrahenci oraz osoby, którymi posługują się kontrahenci przy zawieraniu i wykonywaniu umów;

b) cele przetwarzania: przygotowywanie dokumentacji postępowania, zawieranie i wykonanie umów, dochodzenie roszczeń, udostępnianie dokumentacji postępowania;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b), c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) planowany termin usunięcia danych: okres przedawnienia zobowiązania, lecz nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku gdy umowa dotyczy praw do utworów i/lub artystycznych wykonań – po upływie okresu trwania tych praw;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

6. PROCES ZAKUPÓW

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: kontrahenci oraz osoby, którymi posługują się kontrahenci przy zawieraniu i wykonywaniu umów;

b) cele przetwarzania: realizacja niezbędnych potrzeb do funkcjonowania jednostki, zawieranie i wykonanie umów, dochodzenie roszczeń, reklamacje i windykacja;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b), c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) planowany termin usunięcia danych: okres przedawnienia zobowiązania, lecz nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, w przypadku gdy umowa dotyczy praw do utworów i/lub artystycznych wykonań – po upływie okresu trwania tych praw;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

7. PROWADZENIE KORESPONDENCJI

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą: nadawcy i adresaci korespondencji;

b) cele przetwarzania: obsługa kancelaryjna, wysyłanie i odbieranie korespondencji pisemnej lub mailowej, udzielanie informacji publicznej;

c) podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c), e) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d) planowany termin usunięcia danych: nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego;

e) kategorie odbiorców danych: podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe i zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

8. PROCES FOTORELACJI WYDARZEŃ

 

a) kategoria osób, których dane dotyczą:klienci (osoby sfotografowane);

b) cele przetwarzania:fotograficzne dokumentowanie projektów m.in. na potrzeby bieżącej i archiwalnej informacji o działalności Administratora, realizacja działań marketingowych;

c) podstawa prawna:6 ust. 1 lit. a), f) RODO – przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

d) planowany termin usunięcia danych:po ustaniu celu przetwarzania lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) kategorie odbiorców danych:podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np.: dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisowe, podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją;

f) podanie danych osobowych: jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania celu wskazanego w tym procesie.

 

 

III. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Teatr umożliwia skorzystanie każdej osobie, której dane przetwarza z następujących uprawnień:

 

 1. Prawa dostępu do treści danych – mogą Państwo zwrócić się o opisanie procesu przetwarzania konkretnie Państwa danych osobowych oraz o udostepnienie wszelkich danych osobowych gromadzonych na Państwa temat. Zaznaczamy jednak, że nadmierne korzystanie z tego uprawnienia utrudni pracę w Teatrze, wiec prosimy o rozwagę w korzystaniu z tego uprawnienia.
 2. Prawa do sprostowania danych – dokładamy wszelkiej staranności by zawsze przetwarzać jak najbardziej aktualne dane na Państwa temat, jednak jeżeli okaże się, że dane, które przetwarzamy stały się nieprawidłowe zawsze mogą się Państwo zwrócić o ich sprostowanie.
 3. Prawa do usunięcia danych – jeżeli okaże się, że nie chcą już Państwo aby Teatr nadal przetwarzał Państwa dane osobowe zawsze mogą się Państwo zwrócić o ich usunięcie. Zaznaczamy jednak, że prawo to nie w każdym przypadku będzie mogło być zrealizowane, gdyż część danych Teatr musi zachować ze względu na wiążące przepisy prawa.
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania – jeżeli stwierdzą Państwo, że dane które są przetwarzane przez Teatr z jakichś względów nie powinny być dalej przetwarzane lub nie powinny być usunięte po ww. okresach czasu (retencja danych), mogą się Państwo zwrócić o ograniczenie ich przetwarzania, czyli tylko przechowywanie.
 5. Prawa do przenoszenia danych – jeżeli okaże się że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych to mogą się Państwo zwrócić o ich przeniesienie do innego usługodawcy lub bezpośrednio do Państwa. Zaznaczamy jednak, że uprawnienie to dotyczy tylko tych danych, które Państwo sami dostarczyli.
 6. Prawa do sprzeciwu – zawsze mogą się Państwo zwrócić ze sprzeciwem wobec przetwarzania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu. W każdym takim przypadku sprzeciw zostanie rozpatrzony i Państwa uwagi uwzględnione w procesach przetwarzania Państwa danych na przyszłość.
 7. Prawa do cofnięcia zgody – w każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak wszelkie działania, które zostały wykonane na Państwa danych przed jej cofnięciem pozostaną ważne.
 8. Prawa do wniesienia skargi – jeżeli uznają Państwo, że Teatr narusza Państwa prawo do prywatności zawsze mogą Państwo zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ze skargą, jednak zachęcamy do wspólnego rozstrzygnięcia Państwa wątpliwości zanim podejmą Państwo taką decyzję.

 

IV. PODSUMOWANIE

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Teatr nie stosuje i nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 3. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynnościach cywilnoprawnych lub zatrudnienia, zapytań ofertowych, prowadzonej korespondencji z Teatrem, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).
 4. Personel Teatru dokłada szczególnej staranności by procesy przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najmniejszym stopniu wkraczały w sferę Państwa prywatności.