Zapytanie ofertowe dot. studium wykonalności

Zapytanie ofertowe dot. studium wykonalności

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zapytania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest:

Opracowanie studium wykonalności, wraz z analizą popytu, dla projektu inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i remont budynku Teatru wraz z rozbiórką nadszybia dźwigu, rozbiórką i budową rampy, budową dwóch murów oporowych łącznie z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”.