Podziel się swoimi wspomnieniami z Teatru i wygraj nagrody (regulamin konkursu)

Podziel się swoimi wspomnieniami z Teatru i wygraj nagrody (regulamin konkursu)

Moje pierwsze wspomnienie z Teatru

 

 

Każdy z nas pamięta swoją pierwszą wizytę w teatrze. Tę jedyną w swoim rodzaju chwilę, kiedy gasną światła, unosi się kurtyna i świat na zewnątrz przestaje istnieć. Dla niektórych ludzi urok tej chwili nigdy nie wygasa. Z myślą o nich przygotowaliśmy konkurs „Moje pierwsze wspomnienie z Teatru”.

 

Pierwszych dwadzieścia osób, które w kreatywny sposób opiszą swoje wspomnienie związane z białostockim Teatrem, może liczyć na atrakcyjne nagrody, w tym: kolację z aktorami (Arletą Godziszewską lub Piotrem Szekowskim), vouchery do Cukierni Sowa, zaproszenie na spektakl czy słodki upominek.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Regulamin konkursu: Moje pierwsze wspomnienie z Teatru

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  z siedzibą na ul. Elektrycznej 12, 15-080, posiadająca nr NIP 542-020-78-22 (zwany dalej „Organizatorem”).

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: urządzenia mobilne z systemem iOS Android, Windows mobile, komputery stacjonarne i przenośne, wyposażone w przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub inne podobne.

Konkurs jest prowadzony na stronie: dramatyczny.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. naruszające prawa innych osób

 

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

Odpowiedzi konkursowe na temat: >Moje pierwsze wspomnienie z Teatru< mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres: konkurs@dramatyczny.pl

Czas trwania konkursu: od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r. do godziny 12.00. Odpowiedzi konkursowe, które wpłyną do Organizatora po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 27.03.2022 r.

 

3.NAGRODA

 

Nagrodami w Konkursie są:

– kolacja z Arletą Godziszewską w restauracji Pięć Dębów w Supraślu,

– kolacja z Piotrem Szekowskim w restauracji Pięć Dębów w Supraślu,

– 3 vouchery do cukierni Sowa w Białymstoku,

– 5 podwójnych zaproszeń na spektakle Teatru Dramatycznego,

– 10 słodkich upominków od Teatru Dramatycznego.

Łączna wartość nagród to 1.500 zł.

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

Komisja złożona z dwóch pracowników Działu Komunikacji i Marketingu wybierze 20 zwycięzców spośród osób, które jako pierwsze wyślą poprawne odpowiedzi.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

Zwycięzcy odbiorą nagrody osobiście, w siedzibie Teatru.

Organizator ma prawo podać na stronie internetowej www.dramatyczny.pl dane Zwycięzcy oraz opublikować zwycięskie odpowiedzi na temat konkursowy.

Na odebranie / skorzystanie z nagród zwycięzcy będą mieli 30 dni. Po bezskutecznym upływie terminu nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagrody przepadają.

 

5.REKLAMACJE

 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Moje pierwsze wspomnienie z Teatru”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, nie później niż do dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie dramatyczny.pl.

 

7.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12,  15-080 Białystok.

Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.

Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w celu wykonania umowy, w tym opublikowania wyników konkursu.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, pozostałych uczestników – przez okres 60 dni.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i może być warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować nie zawarciem umowy.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.


 

Partnerami konkursu są: Cukiernia Sowa i Restauracja Pięć Dębów.