Przetarg na ochronę mienia

Przetarg na ochronę mienia

Zapraszamy do zainteresowane firmy do udziału w przetargu na ochronę mienia Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku:

Numer ogłoszenia: 108912 – 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku , ul. Elektryczna 12, 15-080

Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7415990, faks 085 7499183.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dramatyczny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia Teatru Dramatycznego im.

Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona mienia Teatru

Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w zakresie której przedmiotem zamówienia jest: a)

usługa w zakresie fizycznej ochrony mienia, polegająca na pełnieniu całodobowych dyżurów portierskich.

Wykonawca zapewni min. 1 pracownika ochrony mienia Teatru w budynku przy ul. Elektrycznej 12 w

Białymstoku, ze wsparciem grupami interwencyjnymi; b) usługa polegająca na dozorze sygnałów z istniejącego

systemu sygnalizacji zdarzeń na terenie Teatru Dramatycznego i jego budynków oraz przesyłaniu sygnałów

pożaru do Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – zgodnie z wymogami

PSP; c) W przypadku wpłynięcia sygnału o włamaniu lub napadzie – niezwłoczne skierowanie do chronionych

obiektów – grupy interwencyjnej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1i 1a do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1,

poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy oraz gdy wykaże iż

posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia zgodnie z ustawą o

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 Nr 145 poz. 1221 ze zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.2,

poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.3,

poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.4,

poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy oraz gdy wykaże iż

dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: – do realizacji

zamówienia zapewnią niekarane osoby posiadające licencje pracownika ochrony. W ofercie należy

wskazać min. 4 pracowników z 2 letnim doświadczeniem zawodowym

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1,

poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia wynikającego z art. 44 ustawy oraz gdy wykaże iż

posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

kwotę min. 200.000,- zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 –

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy (Wzór – zał. nr 3 do SIWZ); b. pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do

podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie

figurujące w odpisie z właściwego rejestru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, której nie dało

się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, b) w celu

prawidłowego wykonania Umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez

Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione

przez Strony, c) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, d) zmiany danych

teleadresowych, nr kont bankowych lub wskazanych osób po stronie zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dramatyczny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im.

Aleksandra Węgierki w Białymstoku ul. Elektryczna 12, pok. nr 21, 15-080 Białystok tel.(y): 85 74 99 173 fax: 85

7499164 fax: 85 7499182 e-mail: tkuczynski@dramatyczny.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014

godzina 10:00, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku ul. Elektryczna 12, – bud. B

w pokoju nr 21 – II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie