Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku ogłasza przetarg na wynajem powierzchni przeznaczonej na działalność gastronomiczną.

              I.            Przedmiotem przetargu jest:

całoroczny wynajem lokalu znajdującego się w budynku Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12, o powierzchni 156,43 m²   oraz najem ogródka o powierzchni 190,90 m², w okresie: maj – wrzesień (5 m-cy) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

II.               Wymagania od oferentów:

1)      złożenie pisemnej oferty;

2)      udokumentowane prowadzenie działalności gastronomicznej przez okres co najmniej 1 roku w okresie 3 lat wstecz od daty niniejszego ogłoszenia;

3)      niezaleganie ze składkami ZUS oraz podatkami, udokumentowane stosownymi zaświadczeniami, wydanymi nie później niż 3 miesiące przed złożeniem oferty;

4)      zadeklarowanie wysokości stawki najmu za 1m² lokalu i za 1m² ogródka;

5)      pisemne przedstawienie koncepcji działalności lokalu, uwzględniającej czynną współpracę z Teatrem na płaszczyźnie kulturotwórczej i społeczno-twórczej;

Pod hasłem czynnej współpracy Teatr rozumie:

  • współorganizację spotkań dyskusyjnych związanych z działalnością Teatru;
  • dostosowanie godzin otwarcia lokalu do wydarzeń mających miejsce w Teatrze;
  • zaplanowanie, wspólnie z Dyrekcją Teatru, działań teatralnych (spektakli, czytań, występów), które mogą mieć miejsce w lokalu, tak aby stał się on alternatywną czwartą sceną Teatru, co wzbogaci propozycje zarówno lokalu jak i Teatru;
  • inne, niewymienione działania organizowane w porozumieniu i za zgodą Dyrekcji Teatru (happeningi, wystawy, spotkania oraz inne projekty artystyczne).

Hipotetyczna współpraca Dyrekcji Teatru w zakresie wskazanym w pkt 5) jest prawem, a nie obowiązkiem Teatru.

6)      wyłoniony oferent zobowiązany będzie do przedstawienia i uzyskania zgody Dyrekcji Teatru na propozycję aranżacji wnętrza lokalu. Aranżacja będzie wykonana przez wyłonionego oferenta. Wszelkie koszty, związane z aranżacją i adaptacją oraz wyposażeniem lokalu, obciążają wyłonionego oferenta.

III.            Kryterium oceny ofert (dot. lokalu i ogródka) – „cena” – 100%.

Cenę ofertową należy podać w następującym układzie:

Cena brutto najmu za 1 m2 lokalu: ………………..zł.

Cena brutto najmu za 1 m2 ogródka: …………….. zł.

Do porównania ofert Teatr przyjmie następujące ilości miesięcy opłacanego czynszu odpowiednio:

  • Ilość miesięcy najmu lokalu: 72 m-ce
  • Ilość miesięcy najmu ogródka: 30 m-cy

Wartością złożonej oferty będzie suma wynikająca z przemnożenia poszczególnych czynszów przez ilość miesięcy najmu.

IV.            Okres obowiązywania umowy: 6 lat.

V.            Ustalony czynsz będzie waloryzowany przez Teatr co 12 miesięcy o wskaźnik wynoszący 5% w stosunku do ceny najmu 1 m² z okresu poprzedniego (netto),  a wskaźnik ten nie może być niższy od wskaźnika inflacji.

VI.            Termin i miejsce składania ofert: 19.06.2013 r. – do godz. 10.00 – w Dziale Adm.- Gosp. – pok. 21, bud. „B”.

VII.            Otwarcie ofert – 19.06.2013 r. – o godz. 10.30.

VIII.            Teatr zastrzega prawo do:

a)      możliwości przesunięcia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu;

b)      zmiany warunków przetargu;

c)      unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;

–          o zaistnieniu wskazanych okoliczności Teatr poinformuje poprzez upublicznienie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Teatru – www.dramatyczny.pl

IX.            Informacje dodatkowe:

1)      Lokal położony jest w Białymstoku w obiekcie Teatru przy ul. Elektrycznej Nr 12, należącym do tzw. „wielkiego odbioru” – o podwyższonej stawce za 1 KWh energii elektrycznej (zmiennej co miesiąc). Wynajmujący, we własnym zakresie i na własny koszt, może ubiegać się w PGE Białystok
o założenie odrębnego przyłącza energetycznego.

2)      Wydanie lokalu wynajmującemu – w terminie i na warunkach określonych w projekcie przyszłej umowy.

3)      Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu).

4)      Telefony kontaktowe: (85)74-99-173, 74-99-164, e-mail: administracja@dramatyczny.pl.