Oferta pracy – Zastępca Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu

Oferta pracy – Zastępca Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Zastępca Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu

 

Miejsce pracy: Dział Komunikacji i Marketingu Teatru Dramatycznego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe, adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności.
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (zwłaszcza w pozyskiwaniu środków, opracowywaniu, realizacji, rozliczaniu oraz koordynowaniu projektów).
 3. Zdolności analityczne.
 4. Doskonała znajomość i obsługa środowiska mediów społecznościowych.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Umiejętności kierowania zespołem, komunikatywność, rzetelność.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.

 

 1. Realizacja działań z zakresu Public Relations – budowanie pozytywnego wizerunku Teatru.
 2. Promocja i marketing wszystkich wydarzeń teatralnych oraz okołoteatralnych.
 3. Przygotowywanie informacji prasowych na temat bieżącej działalności Teatru, organizacja konferencji prasowych, monitoring mediów.
 4. Pozyskiwanie środków, opracowywanie, realizacja, rozliczanie oraz koordynacja projektów edukacyjnych i artystycznych Teatru.
 5. Stały monitoring programów i projektów adresowanych do instytucji kultury w zakresie organizacji i pozyskiwania funduszy.
 6. Opracowywanie koncepcji nowych form i skutecznych metod współpracy Teatru z widzem.
 7. Koordynacja przygotowywania i dystrybucji wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, afiszy oraz innych materiałów reklamowych.
 8. Opracowywanie planów niezbędnych do sporządzenia planu budżetowego Teatru oraz sprawozdań z wykonania planów półrocznych i rocznych.
 9. Umiejętność sporządzania umów sponsoringowych i barterowych (pozyskiwanie potencjalnych sponsorów).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 4. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.

 

 

Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Działu Komunikacji i Marketingu” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 22 lipca.

 

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok, adres do korespondencji: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem e-mail: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.