Oferta pracy – Stanowisko do spraw kadr

Oferta pracy – Stanowisko do spraw kadr

Ogłaszamy nabór na: Stanowisko do spraw kadr

 

Miejsce pracy: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe, adekwatne do zajmowanego stanowiska.
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 3. Obsługa programów kadrowo-płacowych.
 4. Znajomość przepisów prawa pracy.
 5. Skrupulatność przy wykonywaniu powierzonych zadań oraz poczucie odpowiedzialności.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.

 

 1. Prowadzenie akt osobowych i ewidencji osobowej zatrudnionych i zwolnionych pracowników Teatru,
 2. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, w tym między innymi: przygotowywanie umów o pracę, pism zmieniających umowę, wystawianie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń dotyczących zatrudnienia.
 3. Sporządzanie zbiorczego planu urlopów pracowniczych na podstawie planów sporządzonych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, oraz przekazywanie planu do akceptacji Dyrektora Teatru.
 4. Sporządzanie zakresów obowiązków dla pracowników, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
 5. Zgłaszanie pracowników (i na ich wniosek członków ich rodzin) do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz wyrejestrowywanie z tych ubezpieczeń.
 6. Współpraca z kierownikami działów w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych oraz projektów regulaminów, prowadzenie spraw dotyczących organizacji Teatru.
 7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej, w tym sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań stanowiska ds. kadr, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i innych jednostek, sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie spraw pracowniczych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 4. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.

 

Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na Stanowisko do spraw kadr” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 16 sierpnia.

 

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok, adres do korespondencji: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem e-mail: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.