Oferta pracy – specjalista ds. komunikacji i promocji

Oferta pracy – specjalista ds. komunikacji i promocji

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Specjalista/ka ds. komunikacji i promocji

 

Miejsce pracy: Dział Komunikacji i Marketingu

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie wyższe – preferowane: komunikacja, marketing, dziennikarstwo lub filologia polska.
 2. Praktyczna znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 3. Biegłość w tworzeniu i redagowaniu tekstów oraz prezentacji o charakterze promocyjno-informacyjnym.
 4. Sprawne poruszanie się w obszarach social mediów i platform społecznościowych.
 5. Biegłość w obsłudze programów pakietu MS Office, w tym programów graficznych.
 6. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, samodzielność, zmysł estetyczny, zdolności komunikacyjne.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Przygotowywanie angażującego contentu na stronie internetowej oraz kanałach social media.
 2. Kreowanie i obsługa wydarzeń teatralnych oraz okołoteatralnych na profilu FB.
 3. Prowadzenie profilu Teatru na Instagramie.
 4. Bieżąca aktualizacja treści strony www na podstawie otrzymanych materiałów.
 5. Opracowywanie form i koncepcji przedsięwzięć artystycznych podejmowanych przez Teatr.
 6. Tworzenie projektów graficznych docelowo publikowanych na stronie www, profilach w mediach społecznościowych oraz portalach partnerów Teatru.
 7. Realizacja działań z zakresu Public Relations – budowanie pozytywnego wizerunku Teatru.
 8. Koordynacja przygotowywania wydawnictw teatralnych np. repertuarów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów promocyjnych.
 9. Koordynowanie dokumentacji fotograficznej, rejestracji video oraz wsparcie w realizacji trailerów reklamowych nowych produkcji teatralnych.
 10. Organizacja imprez towarzyszących spektaklom oraz innym wydarzeniom.
 11. Dystrybucja materiałów informacyjnych Teatru.
 12. Dbanie o jakość i terminową realizację wykonywanych zadań.
 13. Aktywny udział w życiu Teatru oraz działaniach inicjowanych przez Teatr, w tym:
 14. – uczestnictwo w próbach i przedstawieniach
  – pełnienie dyżurów podczas innych wydarzeń organizowanych przez Teatr
  – analiza bieżącego repertuaru Teatru oraz śledzenie granych i będących w przygotowaniu przedstawień

 

Oferujemy:

 

 1. Stabilne zatrudnienie.
 2. Pracę w zaangażowanym zespole.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 3. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.
 4. Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista/ka ds. komunikacji i promocji ” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 10 listopada br.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok,
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok,
  85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl,
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.