Oferta pracy: specjalista ds. kadr

Oferta pracy: specjalista ds. kadr

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: specjalista ds. kadr.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1. wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: Prawo pracy

2. doświadczenie w pracy na stanowisku kadrowego (co najmniej 4 lata),

3. znajomość zagadnień z zakresu:

–  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– ustawy o prawie autorskim,

– ochrony danych osobowych,

– ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

– ustawy o finansach publicznych

–  umiejętność obsługi programu Symfonia Kadry i Płace i programu Płatnik,

 

Wymagania dodatkowe:

1. dobra znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office),

2. znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,

3. znajomość programu Płatnik,

4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

5. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, dokładność.

 

Zakres zadań:

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,

2. Kompleksowe prowadzenie oraz przechowywanie akt osobowych pracowników,

3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,

4. Ustalanie uprawnień pracowników do: urlopu wypoczynkowego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz innych uprawnień wynikających ze stosunku pracy,

5. Rozliczanie czasu pracy pracowników – specyfika planowania i rozliczania czasu pracy w instytucji kultury,

6. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.

7. Wystawianie poleceń wyjazdu służbowego oraz prowadzenie rejestru delegacji,

8. Przygotowywanie we współpracy z bezpośrednimi przełożonymi zakresów czynności pracowników,

9. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie związanym z uprawnieniami pracowników do emerytur i rent,

10. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, raporty dla pracowników,

11. Sporządzanie wszelkich sprawozdań do GUS-u związanych ze sprawami kadrowo-płacowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

12. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON i przesyłanie ich droga elektroniczną,

13. Prowadzenie ewidencji odbytych prób i spektakli w systemie Symfonia Kadry i Płace,

14. Sporządzanie planu szkoleń,

15. Nanoszenie wszelkich zmian w regulaminie organizacyjnym, pracy, wynagradzania oraz w innych dokumentach regulujących prace Teatru oraz przedkładanie ich do akceptacji odpowiednim organom,

16. Sporządzanie listy wynagrodzeń z umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych prac.

17. Koordynacja realizacji zadań kontroli zarządczej w Teatrze.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 4 grudnia 2013 r. na adres kadry@dramatyczny.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji , zgodnie z Ustawą z dnia 1997.08.29 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.