Oferta pracy – oświetleniowiec

Oferta pracy – oświetleniowiec

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Rzemieślnik teatralny:  elektryk – oświetleniowiec

 

Miejsce pracy: Dział Techniczny Teatru

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie techniczne kierunkowe.
 2. Znajomość sprzętu (zasady działania, obsługi, konserwacji i instalacji sprzętu oświetleniowego).
 3. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 4. Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy w teatrze.
 5. Uprawnienia SEP do 1 kV.
 6. Dyspozycyjność (praca w systemie przerywanego czasu pracy).
 7. Odporność na stres.
 8. Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność.
 9. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.

 

 

 1. Przygotowanie i prowadzenie prób oraz przedstawień.
 2. Współpraca z reżyserem i scenografem w celu technicznego przygotowania przedstawień.
 3. Opracowanie pisemnego scenariusza świateł.
 4. Konserwacja urządzeń elektrycznych i instalacji.
 5. Codzienna kontrola świateł i utrzymanie sprawności działania oświetlenia.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
 4. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje

 

 

Oferty  (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Elektryk – oświetleniowiec” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 16.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 15 listopada.

 

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok,
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok,
  85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl,
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.