Oferta pracy – Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu

Oferta pracy – Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu

 

Miejsce pracy: Dział Komunikacji i Marketingu Teatru Dramatycznego

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

 Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe, adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku (zwłaszcza w kierowaniu zespołami sprzedażowymi).
 3. Zdolności analityczne.
 4. Znajomość narzędzi do tworzenia kampanii sprzedażowych.
 5. Doskonała znajomość i obsługa środowiska mediów społecznościowych.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 7. Umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie i duża motywacja do pracy, samodzielność.
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 9. Umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, rzetelność.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.

 

 1. Tworzenie strategii oraz opracowanie kreacji i treści działań e-marketingowych Teatru.
 2. Realizacja działań z zakresu Public Relations – budowanie pozytywnego wizerunku Teatru.
 3. Tworzenie strategii marketingowych obecności Teatru w mediach społecznościowych oraz analiza efektów tych działań.
 4. Opracowywanie koncepcji nowych form i skutecznych metod współpracy Teatru z widzem.
 5. Programowanie, planowanie oraz organizowanie przedstawień w Teatrze i w terenie w porozumieniu z Dyrektorem Teatru, Kierownikiem Działu Technicznego oraz specjalistą ds. koordynacji pracy artystycznej.
 6. Koordynacja przygotowywania i dystrybucji wydawnictw teatralnych: repertuarów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów promocyjnych.
 7. Koordynacja pracy bileterów – szatniarzy oraz pracowników kasy biletowej.
 8. Prowadzenie całości spraw dotyczących sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne i inne wydarzenia artystyczne.
 9. Analiza bieżąca i okresowa wskaźników liczby widzów oraz wpływów za spektakle.
 10. Prowadzenie rejestru premier, liczby widzów oraz wpływów z poszczególnych spektakli.
 11. Opracowywanie planów niezbędnych do sporządzenia planu budżetowego Teatru oraz sprawozdań z wykonania planów półrocznych i rocznych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie.
 4. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje.

 

 

Oferty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu” w Sekretariacie Teatru, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać listem poleconym na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok do 22 lipca.

 

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok, adres do korespondencji: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem e-mail: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest Pani/Pan obowiązany do podania danych, a niepodanie danych uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.