Najpiękniejsze wspomnienia związane z Teatrem Dramatycznym

Najpiękniejsze wspomnienia związane z Teatrem Dramatycznym

Drodzy Widzowie,

 

zapraszamy do udziału w konkursie z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 75-lecia Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa najpiękniejszymi wspomnieniami, związanymi z naszą instytucją. Spośród osób, które nadeślą odpowiedzi na konkursowe pytanie, wybierzemy trzech Widzów, którzy otrzymają książkę „Kilka odsłon teatru białostockiego”.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Regulamin konkursu: „Najpiękniejsze wspomnienia związane z Teatrem Dramatycznym”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  z siedzibą na ul. Elektrycznej 12, 15-080, posiadająca nr NIP 542-020-78-22 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: urządzenia mobilne z systemem iOS Android, Windows mobile, komputery stacjonarne i przenośne, wyposażone w przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub inne podobne.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: dramatyczny.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
 6. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. naruszające prawa innych osób

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Odpowiedzi konkursowe na temat: „Twoje najpiękniejsze wspomnienia związane z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” mogą być przesyłane w formie papierowej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: ekrajewska@dramatyczny.pl
 3. Czas trwania konkursu: od 15.01.2019 r. do 21.01.2019 r. do godziny 24.00. Odpowiedzi konkursowe, które wpłyną do Organizatora po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 28.01.2019 r.

 

 

3. NAGRODA

 

 1. Nagrodą Konkursie są trzy książki „Kilka odsłon teatru białostockiego (zwane dalej “Nagrodą Główną”). Łączna wartość nagród wynosi 81,00 zł.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Komisja złożona z dwóch pracowników Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy wybierze trzech zwycięzców na podstawie najciekawszych odpowiedzi na konkursowy temat.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody Głównej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.
 3. Zwycięzca Nagrodę Główną odbierze osobiście w siedzibie teatru.
 4. Organizator ma prawo podać na stronie internetowej www.dramatyczny.pl dane Zwycięzcy oraz opublikować zwycięskie odpowiedzi na temat konkursowy.
 5. Na odebranie Nagrody Głównej zwycięzca będzie miał 30 dni. Po bezskutecznym upływie terminu nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda Główna przepada.

 

 

5. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody Głównej.
 2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj książkę”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, nie później niż do dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie dramatyczny.pl.

 

 

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok,
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w celu wykonania umowy, w tym opublikowania wyników konkursu.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, pozostałych uczestników – przez okres 60 dni.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i może być warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować niezawarciem umowy.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.