700. „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

700. „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

Kultowe „Zapiski oficera Armii Czerwonej” świętują kolejny jubileusz. Spektakl został zagrany po raz 700.

W dziejach białostockiego teatru nie ma spektaklu, który mógłby się równać z „Zapiskami”. Nie ma sztuki tak sławnej i tak długo utrzymującej się na afiszu. Premiera przedstawienia  w reżyserii Andrzeja Jakimca odbyła się 29 lutego 1992 roku. Genialna książka Sergiusza Piaseckiego, na podstawie której powstał spektakl, to błyskotliwe studium mentalności „człowieka radzieckiego”. Świetna adaptacja dokonana przez reżysera i kunszt aktorski Krzysztofa Ławniczaka sprawiły, że Misza Zubow stał się ikoną białostockiego życia kulturalnego

 

Od ponad 27 lat opowieść o młodszym lejtnancie Zubowie bawi, wzrusza i wychowuje kolejne pokolenia białostockich widzów. Ci najwierniejsi widzieli spektakl już nie jeden raz. Wielu z nich oglądało go wielokrotnie ze względu na Krzysztofa Ławniczaka i jego brawurową rolę. Aktor przyznaje, że cieszy się, iż wciąż są chętni, którzy chcą oglądać ten spektakl i przyznaje, że w odbiorze widzów dostrzega zmiany pokoleniowe.

 

– Przedstawienie ogląda już kolejne pokolenie. Na przestrzeni tego czasu zmieniła się percepcja i wrażliwość ludzi. To jest oczywiste. Ale ten spektakl jest tak skonstruowany, że trzyma się cały czas pierwotnej budowy. Nic tam nie zmieniłem. Sam się zmieniłem przez te lata, co jest oczywiste. Choć bym nie wiem, jak kombinował, to w konkretnym czasie i w danym wieku zawsze będę trochę inaczej patrzył na świat, ale konstrukcja przedstawienia jest taka sama – przyznaje Krzysztof Ławniczak.

 

Z okazji 700. spektaklu przygotowaliśmy konkurs dla wszystkich sympatyków „Zapisków”. Widzowie, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami związanymi z tym spektaklem: opiszą historię związaną z wizytą w Teatrze Dramatycznym na spektaklu lub anegdotę związaną z tym przedstawieniem, będą mieli szansę wygrać nagrodę w postaci spotkania z Krzysztofem Ławniczakiem. Odpowiedzi konkursowe mogą być przesyłane w formie papierowej na adres Teatru Dramatycznego: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok lub w formie elektronicznej na adres: ekrajewska@dramatyczny.pl. Konkurs trwa od 19 września do 20 października. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 25 października. Oprócz nagrody głównej Teatr Dramatyczny przygotował także nagrody dodatkowe w postaci zestawów zawierających płytę DVD z nagraniem spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” oraz książkę „Kilka odsłon teatru białostockiego (zwane dalej “Nagrodą Główną”).

 

Najbliższa okazja, aby zobaczyć kultowe przedstawienie pojawi się już w najbliższy weekend. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” można obejrzeć w sobotę (21 września) oraz w niedzielę (22 września) o godz. 20.00. Bilety na przedstawienie dostępne są w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej na stronie: bilety.dramatyczny.pl.

 

 

Regulamin konkursu: Wspomnienia o „Zapiskach oficera Armii Czerwonej”

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  z siedzibą na ul. Elektrycznej 12, 15-080, posiadająca nr NIP 542-020-78-22 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: urządzenia mobilne z systemem iOS Android, Windows mobile, komputery stacjonarne i przenośne, wyposażone w przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub inne podobne.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: dramatyczny.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
 6. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. naruszające prawa innych osób

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Odpowiedzi konkursowe na temat: „Opisz historię związaną z Twoją wizytą w Teatrze Dramatycznym na spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” lub anegdotę związaną z tym przedstawieniem” mogą być przesyłane w formie papierowej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: ekrajewska@dramatyczny.pl
 3. Czas trwania konkursu: od 19.09.2019 r. do 19.10.2019 r. do godziny 24.00. Odpowiedzi konkursowe, które wpłyną do Organizatora po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 25.10.2019 r.

 

 

 

 • 3. NAGRODA
 1. Nagrodami w Konkursie są: Nagroda Główna – spotkanie z Krzysztofem Ławniczakiem oraz trzy dodatkowe nagrody: zestawy płyt dvd „Zapiski oficera Armii Czerwonej” plus książka „Kilka odsłon teatru białostockiego (zwane dalej “Nagrodą Główną”). Łączna wartość nagród wynosi 100,00 zł.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej ani nagród dodatkowych na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Komisja złożona z dwóch pracowników Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy wybierze trzech zwycięzców na podstawie najciekawszych odpowiedzi na konkursowy temat.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody Głównej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.
 3. Spotkanie z Krzysztofem Ławniczakiem (jako Nagroda główna) odbędzie się w siedzibie teatru w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie nagroda przepada.
 4. Nagrody dodatkowe zostaną wydane zwycięzcom w siedzibie organizatora w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody Głównej i nagród dodatkowych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
 6. Organizator ma prawo podać na stronie internetowej www.dramatyczny.pl dane Zwycięzcy oraz opublikować zwycięskie odpowiedzi na temat konkursowy.

 

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody Głównej.
 2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj książkę”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, nie później niż do dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie dramatyczny.pl.

 

 • 7 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12,  15-080 Białystok.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w celu wykonania umowy, w tym opublikowania wyników konkursu.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, w przypadku pozostałych uczestników – przez okres uzasadniający rozpatrywanie reklamacji, nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązania.
 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych będzie skutkować niezawarciem umowy.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.