27 lat „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

27 lat „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

29 lutego 1992 roku obyła się premiera “Zapisków oficera Armii Czerwonej” w reżyserii Andrzeja Jakimca. Spektakl z udziałem Krzysztofa Ławniczka od 27 lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych widzów. Z myślą o nich przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać DVD z nagraniem spektaklu “Zapiski oficera Armii Czerwonej” oraz książkę “Kilka odsłon teatru białostockiego”.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Regulamin konkursu: 27 lat „Zapisków oficera Armii Czerwonej”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem Konkursu jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku  z siedzibą na ul. Elektrycznej 12, 15-080, posiadająca nr NIP 542-020-78-22 (zwany dalej „Organizatorem”)
Fundatorem nagrody jest Organizator.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: urządzenia mobilne z systemem iOS Android, Windows mobile, komputery stacjonarne i przenośne, wyposażone w przeglądarkę internetową, taką jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub inne podobne.

Konkurs jest prowadzony na stronie: dramatyczny.pl
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. naruszające prawa innych osób

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
Odpowiedzi konkursowe na temat: >Wymień trzy inne spektakle, w których gra Krzysztof Ławniczak – bohater monodramu „Zapiski oficera Armii Czerwonej”< mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres: ekrajewska@dramatyczny.pl

Czas trwania konkursu: od 28.02.2019 r. do 04.03.2019 r. do godziny 23.590. Odpowiedzi konkursowe, które wpłyną do Organizatora po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 05.03.2019 r.

 

3. NAGRODA

 

Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy płyt DVD „Zapiski oficera Armii Czerwonej” plus książka „Kilka odsłon teatru białostockiego (zwane dalej “Nagrodą Główną”). Łączna wartość nagród wynosi 100,00 zł.
Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody Głównej na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzca może zrzec się Nagrody Głównej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

Komisja złożona z dwóch pracowników Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy wybierze trzech zwycięzców spośród osób, które jako pierwsze wyślą poprawne odpowiedzi.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.
Zwycięzcy odbiorą nagrody osobiście, w siedzibie teatru.
Organizator ma prawo podać na stronie internetowej www.dramatyczny.pl dane Zwycięzcy oraz opublikować zwycięskie odpowiedzi na temat konkursowy.
Na odebranie nagród zwycięzcy będą mieli 30 dni. Po bezskutecznym upływie terminu nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagrody przepadają.

 

5. REKLAMACJE

 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj książkę”
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, nie później niż do dnia upływu terminu na przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie dramatyczny.pl.

 

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

 

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych (dalej ADO) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12,  15-080 Białystok.
Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, tel. 85-74-99-198, e-mail sekretariat@dramatyczny.pl.
Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w celu wykonania umowy, w tym opublikowania wyników konkursu.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe zwycięzców konkursu będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, pozostałych uczestników – przez okres 60 dni.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i może być warunkiem zawarcia umowy; podanie danych osobowych jest dobrowolne; odmowa podania danych może skutkować nie zawarciem umowy.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.