Regulamin sprzedaży biletów oraz kodów dostępu on-line

 

Terminy użyte w regulaminie:

1. Teatr – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, który prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej www.dramatyczny.pl;

2. Użytkownik – klient Teatru, który zamierza nabyć bilety oferowane przez Teatr za pośrednictwem strony internetowej www.dramatyczny.pl; 

3. E-płatność – zapłata elektronicznym przelewem bankowym bądź kartą płatniczą;

4. Kod dostępu – informacja zapisana w  systemie znaków liczbowy i literowych uprawniająca do dostępu do kodowanej transmisji online spektakli za pośrednictwem portalu dramatyczny.pl  

5. Zakup biletu – czynność spełniająca przesłanki zawarte w paragrafie 1 ust. 10;

6. Serwis – serwis internetowy, który jest prowadzony przez PRZELEWY24 pod adresem strony internetowej www.przelewy24.pl;  

7. Transakcja – wpłaty pieniężne Użytkownika dokonywane za pośrednictwem Serwisu za bilety nabyte za pośrednictwem strony internetowej www.dramatyczny.pl.

 

§1 

Sprzedaż on-line 

1. Sprzedaż biletów oraz kodów dostępu prowadzi Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, 15-080 Białystok , ul. Elektryczna 12, zwany dalej Teatrem. 

2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków: 

1) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,

2) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za pomocą e-płatności,

3) otrzymania przez Użytkownika od Teatru potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy. 

3. Dokonując zakupu biletów lub kodów dostępu w systemie on-line, Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w systemie on-line może nastąpić do 24 godzin przed terminem danego spektaklu lub najpóźniej na 1 godzinę przed terminem transmisji online spektaklu. 

5. Przy każdorazowym logowaniu w systemie on-line można kupić maksymalnie 10 biletów lub kodów dostępu. 

6. Ceny biletów oraz kodów dostępu oferowanych przez Teatr zawierają podatek VAT. W systemie sprzedaży biletów oraz kodów dostępu on-line jest możliwość zakupu:

– biletu normalnego;

– biletu ulgowego; 

– biletu studenckiego;

– kodu dostępu do transmisji online spektaklu za pośrednictwem portalu www.dramatyczny.pl. 

7. Przy zakupie biletów lub kodów dostępu on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej (e-płatności). 

8. Płatności za bilety lub kody dostępu obsługuje spółka „Dotpay” Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b, przy pomocy portalu internetowego www.dotpay.pl.

9. Jeżeli należność za bilety lub kody dostępu nie zostanie opłacona przez Użytkownika w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. 

10. Użytkownik realizuje transakcję poprzez e-płatność na konto serwisu, w następujący sposób: 

1) Użytkownik jest zobowiązany umieścić identyfikator Transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności. Użytkownik  winien zachować unikalny identyfikator Transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;

2) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych Serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty;

3) po dokonaniu przez Użytkownika wpłaty, Serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;

4) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności Serwis informuje Użytkownika  i Teatr o poprawnym wykonaniu płatności;

5) obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w Serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta Serwisu w takim banku poprzez Internet.

11. Bilety oraz kody dostępu pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika. 

12. Zakupiony on-line bilet lub kod dostępu zostanie dostarczony w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie i okazać go przy wejściu na wydarzenie. Do wydruku należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Bilet można również zrealizować poprzez jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy).

 

§2 

Ochrona danych 

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. 

2. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są automatycznie szyfrowane przed transmisją do Teatru bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności. 

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Teatr w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą. 

 

§3 

Zwrot biletów 

1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Teatru,    Teatr zwraca pieniądze za kupione bilety oraz kody dostępu. 

2. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Użytkownika, mogą nastąpić w Kasie znajdującej się w siedzibie Teatru lub drogą elektroniczną, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który Użytkownik kupił bilet lub bilety.

3. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za bilet w Kasie Teatru jest przedstawienie biletu lub biletów wstępu w formie wydruku lub jego okazanie na ekranie urządzenia mobilnego.

4. Warunkiem dokonania zwrotu pieniędzy za bilet poprzez pocztę elektroniczną jest przesłanie na adres: rezerwacje@dramatyczny.pl wniosku o zwrot wraz z załączonym biletem oraz dokumentem potwierdzającym płatność. Zwrot nastąpi w ciągu 3 dni na rachunek bankowy Kupującego, z którego została dokonana płatność.

5. Zakupione kody dostępu na transmisje online spektakli nie podlegają zwrotom.

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Teatru oraz na stronie internetowej www.dramatyczny.pl.