Współpraca z Zespołem Szkół Nr 5 Szkołą Podstawową Nr 5 w Białymstoku

W 2013 roku Teatr objął honorowym patronatem przedsięwzięcie edukacyjno–wychowawcze, pt.: „Miłośnicy literatury”. Projekt prowadzony jest przez Zespół Szkół Nr 5 Szkołę Podstawową im. Wł. Broniewskiego nr 5 w Białymstoku przy współpracy z Teatrem  Dramatycznym  im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Radiem Akadera Politechniki Białostockiej w Białymstoku.

 

 

Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań uczniów literaturą oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania z liryką, epiką, dramatem  i sztuką. Projekt edukacyjno – wychowawczy „Miłośnicy literatury”  przeznaczony jest do pracy z uczniem zdolnym z klas 4-6 SP5 w obszarze rozwoju wiedzy i umiejętności kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych. Działania podejmowanie w tym projekcie będą dotyczyły języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Nadrzędnym aspektem proponowanych działań jest inspirowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu literatury j. polskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego poprzez kształtowanie w uczniach samodzielności, kreatywności, chęci poszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do literackich ekspresji, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze przy wykorzystaniu różnych metod, form i technik pracy. Projekt wzmacnia również funkcję wychowawczą szkoły, podkreśla rolę rodziny w życiu dziecka.

 

 

Projekt zakłada następujące formy weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności:

 

– rozwijanie umiejętności językowych poprzez udział w różnych formach konkursów literackich, językowych, plastycznych z zakresu literatury;
– organizację wystaw, szkolnych przedstawień, publicznych wystąpień dla rodziców, wieczorków poetyckich (w j. polskim. j. angielskim, j. niemieckim),
– działalność kreatywną; samodzielne pisanie wierszy, krótkich i długich form wypowiedzi, rozumienie różnych form ekspresji językowej  i pozawerbalnej, stylistyki i konwencji;
– publiczne prezentacje własnej poezji w audycjach radiowych Radia Akadera;
– warsztaty teatralne z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku
– stworzenie i wystawienie spektaklu liryczno–muzycznego w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w czerwcu 2014 r.  – uroczyste podsumowanie projektu  dla  rodziców, dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości  (na małej scenie).

 

 

Koordynatorki programu:

 

– Aneta Michalczuk i Teresa Walczuk (Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5)
– Monika Bania (Teatr Dramatyczny, Dział Literacko-Edukacyjny)