RODO

Klauzula informacyjna

Wypełniając  obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku informuje,  że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elektrycznej 12, 15-080 Białystok, adres do korespondencji: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok.
 2. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem: ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, nr tel. 85-74-99-198, e-mail: sekretariat@dramatyczny.pl
 3. Inspektor Ochrony Danych powołany przez ADO jest dostępny pod adresem email: iod@dramatyczny.pl, nr telefonu 85-74-99-198.
 4. Pani/Pana dane osobowe jako klienta lub kontrahenta ADO przetwarzane są na potrzeby zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest ADO, na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe jako osoby, która reprezentuje klienta lub kontrahenta ADO przy zawieraniu i wykonywaniu umowy z ADO przetwarzane są na potrzeby zawarcia i wykonania tej umowy oraz na potrzeby rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f ) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest zawarcie i wykonanie tej umowy. Pani/Pana zostały przekazane przez klienta lub kontrahenta ADO. ADO będzie przetwarzać następujące kategorie danych: imię/imiona nazwisko, adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji niezwiązanej z zawarciem i wykonaniem umowy z ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej
  niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, zaś w przypadku gdy umowa dotyczy praw do utworów – przez okres trwania tych praw, zaś w przypadku obsługi korespondencji niezwiązanej z zawarciem i wykonaniem umowy z ADO – do czasu żądania usunięcia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym oraz jest warunkiem zawarcia umowy; podanie danych jest dobrowolne; odmowa podania danych będzie skutkować niezawarciem umowy lub koniecznością podania ADO danych innych osób, które będą reprezentowały drugą stronę umowy przy zawarciu i wykonaniu umowy. W przypadku obsługi korespondencji niezwiązanej z zawarciem i wykonaniem umowy z ADO niepodanie danych może uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.