REGULAMIN wynajmu pomieszczeń Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12

§ 1

 1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (dalej „Teatr”) prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą, działalność polegającą na wynajmie nieruchomości- pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Elektrycznej 12 w Białymstoku, tj. Sali dużej, Sali małej, Foyer, garderób i świetlicy (zwane dalej łącznie „Salami”)

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich odbywa się udostępnianie Sal osobom trzecim- Najemcom.

§ 2

 1. Z tytułu wynajmu Sal, Teatr uprawniony jest do pobierania czynszu od Najemcy, a Najemca zobowiązany do jego zapłaty.

 2. Ustala się następujące wysokości stawek podstawowych:

 1. wynajem Sali dużej (duża scena)

Czas wynajmu

Do 1 godziny

Do 4 godzin

Do 8 godzin

Każda następna rozpoczęta godzina po przekroczeniu 8 godzin

Cena netto

+ VAT w obowiązującej stawce

700,- zł +VAT w obowiązującej stawce

2.000,- zł + VAT w obowiązującej stawce

4.000,- zł + VAT w obowiązującej stawce

500,- zł + VAT w obowiązującej stawce

 1. wynajem Sali małej (mała scena)

Czas wynajmu

Do 1 godziny

Do 4 godzin

Do 8 godzin

Każda następna

rozpoczęta

godzina po przekroczeniu 8 godzin

Cena netto +VAT w obowiązującej stawce

400,- zł +VAT w obowiązującej stawce

1.300,- zł + VAT w obowiązującej stawce

2.300,- zł + VAT w obowiązującej stawce

300,- zł + VAT w obowiązującej stawce

 1. wynajem Foyer

Czas wynajmu

Do 1 godziny

Do 4 godzin

Do 8 godzin

Każda następna

rozpoczęta

godzina po przekroczeniu 8 godzin

Cena netto

+ VAT w obowiązującej stawce

400,- zł +VAT w obowiązującej stawce

1.200,- zł + VAT w obowiązującej stawce

2.000,- zł + VAT w obowiązującej stawce

200,- zł + VAT w obowiązującej stawce

 1. wynajem garderób lub pomieszczenia świetlicy lub innej zamkniętej przestrzeni

Czas wynajmu

Do 1 godziny

Do 4 godzin

Do 8 godzin

Każda następna

rozpoczęta

godzina po przekroczeniu 8 godzin

Cena netto

+VAT w obowiązującej stawce

150,- zł +VAT w obowiązującej stawce

500,- zł + VAT w obowiązującej stawce

1.000,- zł + VAT w obowiązującej stawce

150,- zł + VAT w obowiązującej stawce

 1. W przypadku, wynajmu Sali dużej lub Sali małej, w ramach czynszu, o którym mowa w ust.2 pkt 1) i 2) Teatr gwarantuje Najemcy dostęp do garderób.

 2. W przypadku, gdy rzeczywisty czas najmu przekracza czas określony w umowie najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowej opłaty obliczonej jako iloczyn godzin korzystania z Sali ponad czas określony w umowie i stawki „Każdej następnej rozpoczętej godziny po przekroczeniu 8 godzin”, o której mowa w ust.2.

§ 3

Czynsz najmu określony w §2 obejmuje koszty najmu Sal wraz z istniejącym wyposażeniem technicznym oraz koszty utrzymania obiektu tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz nieczystości.

§ 4

1. Czynsz najmu określony w §2 nie obejmuje wynagrodzenia za:

 1. prace przygotowawcze pomieszczeń do Wydarzenia organizowanego przez Najemcę;

 2. realizację Wydarzenia;

 3. prace zakończeniowe (przywracające wygląd pomieszczeń sprzed początku najmu).

2. Stawki opłat z § 2 nie obejmują usług dodatkowych, w tym kosztów obsługi akustyka, elektryka – oświetleniowca, pracowników technicznej obsługi sceny, obsługi widowni, obsługi szatni, sprzątania, obsługi p.poż.

3. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usług dodatkowych.

4. Koszt usług dodatkowych jest kalkulowany przed dokonaniem rezerwacji, na podstawie indywidualnego zapotrzebowania – zamówienia najmu Sali, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.Wykaz osób niezbędnych do realizacji wynajmu Sal wraz z kalkulacją kosztów przygotowuje Kierownik Działu Marketingu i Organizacji Widowni i uzyskuje w tym przedmiocie akceptację Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 5

1.Dyrektor Teatru ma możliwość udzielenia rabatu od stawki podstawowej za wynajem Sali, określonej w §2 Regulaminu, w szczególności najmu Sali w celu:

– organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym lub

– organizacji wydarzenia na rzecz dzieci i młodzieży lub

– organizacji wydarzenia o charakterze charytatywnym lub

– organizacji wydarzenia, w którym Teatr jest współorganizatorem.

2. Dyrektor Teatru udziela rabatu, o którym mowa w ust.1 na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, przy czym złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem rabatu.

3. Koszt wynajmu, po zastosowaniu rabatu, o którym mowa w ust. 1 i 2 może być obniżony do wysokości ponoszonych przez Teatr kosztów, w tym energii i amortyzacji przedmiotów najmu i nie może być niższy niż:

1) 150,- zł netto za godzinę najmu Sali dużej

2) 100,- zł netto za godzinę najmu Sali małej,

3) 50,- zł netto za godzinę najmu Foyer;

4) 50, -zł netto za godzinę najmu garderoby, świetlicy lub innej zamkniętej przestrzeni.

§ 6

1.Wynajem Sal nie może godzić w cele statutowe Teatru, ani w ustalony repertuar i harmonogram imprez organizowanych przez Teatr. Sale Teatru mogą zostać wynajęte w tych terminach i na czas, które nie kolidują z innymi zaplanowanymi imprezami i wydarzeniami artystycznymi.

2. Teatr może odmówić udostępnienia Sal w celach, które naruszają przepisy prawa lub normy etyczne, albo stoją w sprzeczności z zadaniami realizowanymi przez Teatr.

§ 7

1. Podstawą wynajmu Sali jest wniosek- zamówienie podmiotu zamawiającego, złożony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienie najmu Sali można złożyć:

1) droga mailową na adres sekretariat@dramatyczny.pl

2) za pomocą faksu ( nr faksu 85 74 99 183)

3) osobiście w Dziale Marketingu i Organizacji Widowni

3. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust.1 i 2 nie jest równoznaczne z rezerwacją terminu najmu.

4. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji Sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe jest w terminie do 21 dni przed planowanym terminem najmu. Rezygnacja z najmu Sal musi być złożona na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku rezygnacji z najmu w terminie późniejszym niż 21 dni przed terminem planowanego wynajmu, najemca obowiązany jest zapłacić Teatrowi odstępne w wysokości 50% wartości czynszu umowy. Na poczet odstępnego zalicza się wpłaconą zaliczkę.

5. Teatr ma prawo anulować rezerwację najmu Sali w następujących przypadkach:

1) gdy podmiot zamawiający uchyla się od podpisania Umowy najmu;

2) gdy Sala jest niezbędna Teatrowi do wykonywania podstawowej działalności statutowej.

6. W przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej” powodującej konieczność rezygnacji istnieje możliwość bezkosztowej zmiany terminu przez obie strony lub rezygnacji z wynajmu.

§ 8

1. Za nadzór i prowadzenie rozkładu (harmonogramu) wydarzeń artystycznych, jego aktualizację oraz powiadomienie właściwych pracowników o wykreśleniu rezerwacji lub wynajmu z harmonogramu odpowiedzialny jest kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej, Produkcji i Pozyskiwania Funduszy, a w przypadku jego nieobecności wskazana przez niego osoba.

2. Osoba prowadząca rozkład (harmonogram) wydarzeń artystycznych jest obowiązana tak planować terminy wynajmów Sal w obiekcie, aby było możliwe ich obsłużenie i realizacja bez naruszenia przepisów o czasie pracy, bezpieczeństwie, a także bez ingerencji we wcześniej zaplanowane wydarzenia w Teatrze.

§ 9

1. Teatr ma prawo poboru 100 % zaliczki za wynajem Sal i usługi dodatkowe na zasadach określonych w umowie najmu.

2. Należność z tytułu wynajmu będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Teatru.

§ 10

1. Najemca zobowiązany jest do:

 1. utrzymania należytego porządku w wynajmowanych pomieszczeniach,
 2. przestrzeganie przepisów prawa w zakresie BHP, ochrony p.poż. i ochrony mienia,
 3. usunięcie wszelkich przedmiotów należących do Najemcy niezwłocznie po upływie okresu udostępnienia Sal,
 4. uzgodnienia z Teatrem możliwości lokalizacji dekoracji, banerów i reklam,
 5. nie oddawania wynajmowanych pomieszczeń w podnajem lub użytkowanie osobom trzecim bez zgody Teatru,
 6. pokrycia wszelkich szkód powstałych w mieniu Teatru z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi się posługuje.

2. Działalność gastronomiczna, handlowa, usługowa, marketingowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć w Teatrze w trakcie trwania wynajmu może odbywać się tylko za zgodą Dyrektora Teatru.

3. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją wydarzenia, tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji wydarzenia, np. standów i punktów informacyjno – promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp. mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Teatrem.

4. Na terenie wynajmowanych pomieszczeń, w tym na terenie Sal, obowiązuje całkowity zakaz palenia.

5.Najemca (zamawiający) powinien zgłosić przedstawicielowi Teatru listę osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia.

6. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie wynajmu.

§ 11

1. Teatr jest zobowiązany do zapewnienia sprawnych dróg ewakuacyjnych.

2. Teatr nie odpowiada za przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane przez okoliczności zewnętrzne, niezależne od Teatru.

§ 12

Szczegółowe prawa i obowiązki Stron określone są w umowie najmu zawartej pomiędzy Teatrem jako Wynajmującym, a podmiotem trzecim- jako Najemcą, przy czym postanowienia umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.