REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

REGULAMIN PRGRAMU EDUKACYJNEGO
„Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „Wolontariat dla kultury, kultura  dla wolontariatu”, zwanym dalej „programem”, oraz jego przebieg.
2. Organizatorem programu jest Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, które jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury z nr 04/94, NIP 542-12-90-558, REGON 000671160, zwane dalej „organizatorem”.
3. Instytucjami Partnerskimi programu są:
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w Białymstoku,
Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku,
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
4. Kierownikiem programu jest Anna Danilewicz, Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku, adanilewicz@mwb.com.pl.
5. Koordynatorem wolontariatu w Muzeum Wojska w Białymstoku jest Marzena Wilczko, mwilczko@mwb.com.pl.
6. Koordynatorem wolontariatu w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia jest Hanna Kościuch, h.kosciuch@uwb.edu.pl.
7. Koordynatorem wolontariatu w Centrum im. Ludwika Zamenhofa jest Daniel Kiermut, kiermut@centrumzamenhofa.pl.
8. Koordynatorem wolontariatu w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku jest Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl.
9. Koordynatorem wolontariatu w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jest Monika Bania, edukacja@dramatyczny.pl.
10. Przebieg programu określa harmonogram, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Regulamin oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronach internetowych: www.mwb.com.pl, www.centrumzamenhofa.pl, www.bg.uwb.edu.pl, galeriaslendzinskich.pl, dramatyczny.pl, w zakładkach „Wolontariat”.
12. Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązuje się do stosowania go w czasie trwania programu.

§2
CEL PROGRAMU

Celem programu jest podniesienie kompetencji wolontariuszy – studentów, młodych ludzi w zakresie pracy w sektorze kultury i realizacji własnych działań. Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” jest atrakcyjną ofertą dla osób, które swoją przyszłość wiążą z kulturą, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, edukacji i działań społecznych, etc. Pozwoli nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów sektora kultury, ale także da szansę na przygotowanie  i zrealizowanie własnego, autorskiego działania. Propaguje wolontariat kompetencji w lokalnych instytucjach kultury – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność, międzysektorowość, realizacja w oparciu o szerokie partnerstwo.

§3
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. Uczestnikami programu mogą być młodzi ludzie do 30 roku życia spełniający wymogi określone przez poszczególne instytucje partnerskie, w zależności od specyfiki instytucji i przewidywanego przez nią programu aktywności wolontariuszy.
2. Program realizowany będzie w następujących instytucjach kultury: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
3. Każda osoba może ubiegać się o miejsce tylko w jednej, wybranej instytucji kultury, spośród wskazanych powyżej.
4. Spośród wszystkich kandydatów wybranych zostanie max. 15 osób do udziału w programie:
a) Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku – 2 osoby,
b) Centrum im. Ludwika Zamenhofa – od 2 do 4 osób,
c) Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – 2 osoby,
d) Muzeum Wojska w Białymstoku – 5 osób,
e) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 2 osoby.

§4
ZASADY REKRUTACJI

1. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) dostępnego od dnia 25 listopada 2013 r. na stronach internetowych organizatora i partnerów oraz do dnia  6 grudnia br. do godz. 24.00 przesłanie w formie zeskanowanego pliku (z podpisem) na adres wolontariat.kultura@gmail.com lub doręczenie wersji drukowanej i podpisanej do punktu kasowego Muzeum Wojska do dnia 6 grudnia br. do godz. 17.00. Formularze nadesłane i dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. W ciągu 8 dni od zakończenia pierwszego etapu rekrutacji kandydaci, którzy nadeślą w terminie wypełniony  i podpisany formularz, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną w siedzibie danej instytucji.
3. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą następujące osoby: kierownik programu oraz koordynator wolontariatu danej instytucji kultury.
4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę komisji zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
5. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania porozumienia określającego zasady, czas i miejsce współpracy bezpośrednio z wybraną instytucją korzystającą ze świadczeń uczestnika jako wolontariusza.
6. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich etapach programu i terminowego rozliczania się  z wynikających z tego tytułu zobowiązań.
7. W przypadku braku wykonania zobowiązania z pkt. 6 §4 bez usprawiedliwienia odpowiednio organizator programu i instytucje partnerskie zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia porozumienia.
8. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez uczestnika ze zobowiązań, o których mowa
w regulaminie, we wskazanych terminach, ze względów losowych, uczestnik jest zobowiązany przed upływem tych terminów poinformować o tym odpowiedniego koordynatora i mogą wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony uczestnika traktowany będzie jako rezygnacja  z udziału w programie i w takim przypadku zastosowanie będzie miało postanowienie ust. 7.

§5
ETAPY I FORMY DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU

1. Program przebiega w następujących etapach:
a) rekrutacja,
b) rozmowy kwalifikacyjne,
c) aktywność wolontariusza w wybranej instytucji,
d) opracowanie scenariusza autorskiego projektu wolontariusza – zgodnie z wytycznymi poszczególnych instytucji,
e) warsztaty,
f) wizyty studyjne,
g) spotkanie ewaluacyjne,
h) realizacja pięciu wybranych projektów wolontariuszy.
2. Aktywność wolontariacka realizowana będzie przez uczestnika tylko w wybranej przez niego instytucji.
3. W ramach aktywności wolontariackiej uczestnicy będą zobowiązani do zrealizowania wyznaczonych im zadań wynikających z programu pracy danej instytucji. Minimalny czas realizacji zadań wolontariackich to  60 godzin w trakcie trwania całego programu (5 miesięcy). Aktywność wolontariacką należy na bieżąco dokumentować w Karcie Aktywności Wolontariusza (Załącznik nr 3).
4. Koordynatorzy wolontariatu są zobowiązani do monitorowania i egzekwowania zobowiązań z pkt. 3 §5.
5. Uczestnicy programu zobowiązują się do uczestnictwa w warsztatach odbywających się w ramach projektu.
6. Terminy warsztatów oraz wszystkich innych działań związanych z programem określa harmonogram, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Warsztaty odbywać się będą średnio raz na dwa tygodnie w siedzibach poszczególnych instytucji.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przygotowania w trakcie trwania programu autorskiego projektu w instytucji kultury, na rzecz której prowadzą aktywność wolontariacką. Projekt stanowi propozycję autorskiego działania, zgodnego z profilem instytucji, z którą współpracuje wolontariusz i z wytycznymi określonymi przez koordynatorów. Projekt musi być możliwy do realizacji w terminach określonych w harmonogramie programu.
9. Przygotowanie projektu odbywa się równolegle z aktywnością wolontariacką i udziałem w warsztatach. Uczestnicy mają prawo i możliwość korzystania przy tym z pomocy merytorycznej koordynatorów wolontariatu wszystkich instytucji.
10. Uczestnicy są zobowiązani złożyć propozycje projektów w formie określonej przez poszczególnych koordynatorów do dnia 31.05.2014 siedzibie instytucji, w której realizowany jest wolontariat.
11. Spośród przedstawionych projektów pięć najlepszych (po jednym z każdej instytucji) zostanie wybranych  do realizacji, w trybie i terminie określonym indywidualnie przez każdą z instytucji.
12. W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w poszczególnych instytucjach realizujących program. Terminy zostaną podane uczestnikom drogą mailową z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
13. Podsumowaniem udziału w programie będzie spotkanie ewaluacyjne połączone z prezentacją wszystkich zrealizowanych projektów, o którego terminie organizator poinformuje mailowo z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
14. Uczestnicy po zakończeniu programu otrzymają zaświadczenia imienne oraz referencje.
15. W wyniku programu powstanie wydawnictwo typu „przewodnik po metodzie”, opisujące przebieg zrealizowanych w ramach programu działań, za którego przygotowanie odpowiada organizator.
16. Udział w programie jest bezpłatny.
17. Organizator i Instytucje Partnerskie nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem uczestników na zajęcia, czy pobytem w Białymstoku.

§6
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Uczestnicy programu wyrażają zgodę, by stworzone przez nich autorskie projekty (powstałe w trakcie całej aktywności wolontariackiej) po zakończeniu projektu były wykorzystywane przez organizatora oraz Partnerów do celów dydaktycznych i statystycznych na wszelkich polach eksploatacji, w tym wyświetlanie, rozpowszechnienie, kopiowanie, umieszczanie w Internecie i na nośnikach danych. Szczegółowe uregulowania dotycząca przekazania praw autorskich zawarte są w porozumieniach podpisywanych  z instytucjami przez wolontariuszy.
2. Działania autorskie wykonywane w trakcie programu nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę. W przypadku wykorzystania w projekcie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej  na wykorzystanie tego utworu w utworze uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych  do tego utworu obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem uczestnika w zakresie nie mniejszym niż określone w niniejszym regulaminie.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu są wszystkie instytucje biorące udział w programie, w zakresie niezbędnym do realizacji działań danej instytucji.
3. Warunkiem uczestniczenia w programie jest wyrażenie przez uczestnika programu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
4. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora i partnerów swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji programu, w celach komunikacyjnych, archiwistycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących.
5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania  ich przetwarzania.
6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorów programu, bądź kierownik programu: adanilewicz@mwb.com.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji  o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronach internetowych organizatora i partnerów.
3. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykładni postanowień niniejszego regulaminu, jak również przerwania programu w każdym czasie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

14 stycznia 2014 r.