II edycja programu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

Otwieramy nabór do II edycji programu  „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”.

Przygoda, praktyka i pasja – to wszystko zawiera się w programie „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” (WDK). Już po raz drugi zapraszamy wszystkich, którzy szukają takich wyzwań do współpracy z jedną z czterech białostockich instytucji kultury. Nie ważny jest wiek, istotna jest pasja i gotowość, by dzielić się nią z innymi. WDK to okazja, by poznać od środka funkcjonowanie instytucji, wziąć udział w serii warsztatów i wizyt studyjnych, zrealizować swój własny projekt i poznać ciekawych ludzi. Na zgłoszenia czekamy do 31 października. 

Już po raz drugi białostockie instytucje – Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki – zapraszają do współpracy osoby, które bezinteresownie i woluntarystycznie chcą wspierać ich działania. W zamian za poświęcony czas, energię, pomysły oferują atrakcyjny program szkoleniowy. Wprowadzi on uczestników w arkana białostockiej kultury, dając możliwość poznania mechanizmów i zasad związanych z pracą z tym sektorze oraz zdobycia nowych umiejętności. To pierwsza tego typu propozycja w regionie i unikatowy projekt w skali kraju: kilka, bardzo różnych programowo instytucji decyduje się bowiem nie tylko czerpać z kreatywności i zaangażowania wolontariuszy, ale też oferuje w zamian atrakcyjny program podnoszenia kompetencji.

Celem programu jest bowiem wspieranie rozwoju kultury, poprzez propagowanie otwartościowego modelu wolontariatu. WDK jest atrakcyjną ofertą dla osób, które swoją przyszłość wiążą z działaniami w obszarze kultury, edukacji i działań społecznych etc. Pozwoli nie tylko zdobyć doświadczenie, poznać ekspertów, ale także daje szansę na zrealizowanie własnych, autorskich działań. Propaguje wolontariat kompetencji – to wyjątkowa forma współpracy, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność, międzysektorowość, realizacja w oparciu o szerokie partnerstwo.

W drugiej edycji programu przygotowano miejsce dla 12 osób. Każdy uczestnik ma możliwość wybrania jednej z czterech instytucji i tylko w niej będzie realizował praktykę wolontariacką. Jednak dzięki zawiązanemu między organizacjami partnerstwu, wolontariusz dostanie szansę szerszego poznania sektora kultury w mieście: za sprawą wizyt i zajęć, które stanowią część wspólną programu i odbywać się będą w każdej z czterech instytucji. Praktyka wolontariacka i zajęcia ruszają w grudniu i potrwają ok. 7 miesięcy.

Zaprasza chętnych do współpracy z Działem Literacko-Edukacyjnym, w szczególności do pomocy przy pracy w bibliotece Teatru i archiwum artystycznym. Do zadań wolontariuszy należeć będzie przede wszystkim:
– współpraca przy archiwizacji spektakli,
– aktualizacja spisu spektakli archiwalnych,
– współpraca przy inwentaryzacji biblioteki.

ZASADY REKRUTACJI

Na stronach internetowych instytucji, w zakładkach WOLONTARIAT, znajdują się wszystkie dokumenty związane z programem. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz ofertą poszczególnych placówek, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres mailowy wolontariat.kultura@gmail.com do dnia 31 października 2014 do godz. 24.00 lub doręczyć osobiście do punktu kasowego Muzeum Wojska (ul. Jana Kilińskiego 7) do dnia 31 października 2014 do godz. 17.00. W ciągu siedmiu dni koordynatorzy programu spotkają się ze wszystkimi chętnymi i wybranym osobom zaproponują współpracę. Od grudnia rozpocznie się właściwa praktyka wolontariacka.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Banią – edukacja@dramatyczny.pl.

Więcej informacji – na stronach Instytucji partnerskich:

www.centrumzamenhofa.pl/, galeriaslendzinskich.pl/www.mwb.com.pl.

 

Regulamin – kliknij!

Harmonogram – kliknij!

Zgłoszenie – kliknij!

 

 

Kolejne odsłony projektu II edycja programu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

Harmonogram

Załącznik nr 1
HARMONOGRAM PROGRAMU:
15 października 2014 – ogłoszenie naboru
31 października 2014 – zakończenie naboru
3-7 listopada 2014 – rozmowy kwalifikacyjne
14 listopada 2014 – poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w programie
5 grudnia 2014 – inauguracja programu / konferencja prasowa
8-31 grudnia 2014 – zajęcia integracyjne, badanie potrzeb uczestników, harmonogram warsztatów i wizyt studyjnych 8 grudnia 2014 – 30 czerwca 2015 – aktywność wolontariacka
31 marca i 31 lipca 2015 – ewaluacja częściowa i końcowa
jesień 2015 – spotkanie podsumowujące, kończące II edycję programu

Regulamin

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebieg programu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu/ II edycja”, zwanego dalej „programem”.
Organizatorem programu jest Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, które jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury z nr 04/94, NIP 542-12-90-558, REGON 000671160, zwane dalej „organizatorem”.
Współorganizatorzy programu to: Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria im. Sleńdzińskich, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki.
Na potrzeby Regulaminu wszystkie cztery instytucje określane będą jedną nazwą „współorganizatorzy” lub „organizator i współorganizatorzy”.
Kierownikiem programu jest Anna Danilewicz, Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Muzeum Wojska w Białymstoku, adanilewicz@mwb.com.pl. Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach to:
a) Muzeum Wojska w Białymstoku – Marzena Wilczko, mwilczko@mwb.com.pl,
b) Centrum im. Ludwika Zamenhofa – Anna Talarczyk, talarczyk@centrumzamenhofa.pl,
c) Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl,
d) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – Monika Bania, edukacja@dramatyczny.pl.
Bieżąca edycja programu trwa od 15 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Przebieg programu określa harmonogram, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Regulamin oraz wszystkie załączniki dostępne są na stronach internetowych: mwb.com.pl, centrumzamenhofa.pl, galeriaslendzinskich.pl, dramatyczny.pl, w zakładkach „Wolontariat”.
Każdy uczestnik programu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do stosowania go w czasie trwania programu.
§2
CEL PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie rozwoju kultury, poprzez propagowanie otwartościowego modelu wolontariatu. Program „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu” jest atrakcyjną ofertą dla osób, które swoją przyszłość wiążą z kulturą, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, edukacji i działań społecznych etc. Pozwoli nie tylko zdobyć doświadczenie, zyskać praktyczną wiedzę, poznać ekspertów sektora kultury, ale także daje szansę na zrealizowanie własnych, autorskich działań. Propaguje wolontariat kompetencji – to wyjątkowa forma wolontariatu, polegająca na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Pozwoli także rozbudować potencjał wolontariacki lokalnych instytucji kultury – sprzyja temu innowacyjna formuła programu, jego interdyscyplinarność, międzysektorowość, realizacja w oparciu o szerokie partnerstwo.
§3 UCZESTNICY

Uczestnikami programu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, spełniające wymogi określone w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Program realizowany jest w instytucjach wymienionych w § 1 pkt. 5 powyżej.
Uczestnikiem programu nie może być osoba, która brała udział w I edycji programu „Wolontariat dla kultury”.
Każda osoba może ubiegać się o miejsce tylko w jednej, wybranej instytucji, spośród wskazanych powyżej.
Do udziału w programie zostanie wybranych zostanie max. 12 osób, w tym w każdej z instytucji co najmniej:

a)  Centrum im. Ludwika Zamenhofa – 2 osoby,
b)  Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku – 2 osoby,
c)  Muzeum Wojska w Białymstoku – 4 osób,
d)  Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 2 osoby.

6. Etapy programu:

a)  rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne,
b)  aktywność wolontariusza w wybranej instytucji, w tym realizacja
c)  warsztaty,
d)  wizyty studyjne,
e)  spotkanie ewaluacyjne.
§4 REKRUTACJA

Rekrutacja przebiega dwuetapowo.
W etapie pierwszym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 3), dostępny od dnia 15.10.2014 na stronach internetowych współorganizatorów i przesłać go na adres wolontariat.kultura@gmail.com do dnia 31.10.2014 do godz. 24.00 lub doręczyć osobiście do punktu kasowego Muzeum Wojska do dnia 31.10.2014 do godz. 17.00.
W etapie drugim wszystkie zgłoszone osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną – w ciągu 7 dni od zakończenia pierwszego etapu rekrutacji.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie opublikowana na stronach internetowych współorganizatorów. Ponadto osoby te zostaną poinformowane drogą mailową.
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie są zobowiązane do podpisania porozumienia określającego zasady, okres i warunki współpracy z wybraną instytucją.
Dopuszcza się możliwość uzupełnienia lub zwiększenia naboru, spośród kandydatów, którzy w terminie nadesłali zgłoszenie, jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 r.
§5
AKTYWNOŚĆ WOLONTARIACKA

Aktywność wolontariacka realizowana będzie przez uczestnika tylko w wybranej przez niego instytucji.
Na aktywność wolontariacką składają się zadania wyznaczone przez koordynatora oraz działania własne uczestnika realizowane w porozumieniu z koordynatorem i dyrekcją danej instytucji.
Szczegółowy zakres tych prac będzie każdorazowo ustalany pomiędzy uczestnikiem i koordynatorem, i dostosowany do indywidualnych zainteresowań i możliwości uczestnika oraz potrzeb instytucji.
Minimalny wymiar wolontariatu to 70 godzin w trakcie 7 miesięcy.
Moment rozpoczęcia aktywności wolontariackiej określa porozumienie, o którym mowa w § 4 pkt. 5 powyżej.
Aktywność wolontariacką należy na bieżąco dokumentować w Karcie Aktywności Wolontariusza.
§6
WARSZTATY I WIZYTY STUDYJNE

Współorganizatorzy zapewniają uczestnikom w trakcie trwania programu min. 6 warsztatów.
Warsztaty odbywać się będą w siedzibach współorganizatorów.
W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli również możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych w poszczególnych instytucjach realizujących program, a także w innych instytucjach kultury i NGO-sach. Ich pełna lista zostanie ustalona m.in. w drodze konsultacji z uczestnikami programu.
Terminy warsztatów i wizyt studyjnych będą podawane na bieżąco w harmonogramach miesięcznych, wysyłanych do uczestników drogą mailową oraz publikowanych na stronach internetowych współorganizatorów.
Uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania zespołowo relacji z minimum jednej wizyty studyjnej. Zasady i forma prezentacji zostaną podane przez koordynatorów przed rozpoczęciem serii wizyt studyjnych.
Uczestnicy są zobowiązani do wzięcia udziału w co najmniej 75 proc. zajęć (warsztaty i wizyty studyjne) pod groźbą wydalenia z programu.

§7
EWALUACJA I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Przebieg programu będzie monitorowany przez kierownika programu, m.in. za sprawą ankiet ewaluacyjnych, do wypełnienia których zobowiązani będą wszyscy uczestnicy.
Podsumowaniem programu będzie spotkanie ewaluacyjne, połączone z prezentacją najciekawszych działań zrealizowanych przez wolontariuszy w trakcie trwania programu.
Uczestnicy po zakończeniu programu otrzymają zaświadczenia imienne, zawierające informację ogólną na temat aktywności wolontariackiej (termin, liczba godzin, charakter pracy, lista zrealizowanych warsztatów i wizyt studyjnych) oraz referencje, zawierające informację opisową charakteryzującą przebieg aktywności wolontariackiej, ew. zdobyte umiejętności, zrealizowane działania własne (wybrane, najważniejsze).
§8
ZASADY POZOSTAŁE

Udział w programie jest bezpłatny.
Współorganizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem czy zakwaterowaniem w Białymstoku.
Uczestnicy programu zobowiązani są do udziału we wszystkich etapach programu i terminowego rozliczania się z wynikających z tego tytułu zobowiązań.
Brak wykonania zobowiązań, o których mowa powyżej, bez usprawiedliwienia jest podstawą do wypowiedzenia porozumienia. Pozostałe przypadki rozwiązania umowy pomiędzy uczestnikiem a daną instytucją określone zostaną w porozumieniach, o których mowa w § 4 pkt. 5 powyżej i skutkują również zakończeniem udziału danego uczestnika w całym programie.
Koordynatorzy wolontariatu są uprawnieni do monitorowania i egzekwowania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy oraz Regulaminu programu.
W kwestiach spornych, na wniosek koordynatora lub uczestnika, którego dotyczy sprawa, decyzje podejmują kolegialnie wszyscy koordynatorzy wolontariatu wraz z kierownikiem programu, z wyłączeniem koordynatora pozostającego stroną w sporze, po zapoznaniu się z racjami obydwu stron. Podjęte w ten sposób decyzje są ostateczne.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora i instytucje partnerskie swoich danych osobowych, udostępnianych podczas realizacji programu, w celach komunikacyjnych, archiwistycznych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości.
Warunkiem uczestniczenia w programie jest wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, w formie pisemnej, określonej w Załączniku nr 3.
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w czasie trwania programu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.
Administratorami danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu są wszystkie instytucje biorące udział w programie, w zakresie niezbędnym do realizacji działań danej instytucji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorów programu bądź kierownika programu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, na podstawie jednomyślnej zgody wszystkich instytucji partnerskich.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronach internetowych współorganizatorów.
Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykładni postanowień niniejszego regulaminu, jak również przerwania programu w każdym czasie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego.
Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez wszystkich współorganizatorów.
DATA:
15 października 2014