It’s Theatre Time

Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku przy współpracy Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku organizuje konkurs teatralny w języku angielskim „It’s theatre time” .

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

I. Informacje ogólne: Konkurs Teatralny obejmuje prezentacje teatralne w języku angielskim. Adresowany jest do uczniów kl.IV- VI szkół podstawowych.

II. Cele konkursu:

1. Głównym celem naszego konkursu jest nauka języka angielskiego poprzez doświadczenie teatralne oraz doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

2. Uczniowie będą mieli szansę pobudzenia wyobraźni i kreatywności.

3. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwości do występów artystycznych przed szerszym gronem odbiorców oraz wyrażania emocji, ekspresji głosowej i ruchowej.

4. Dzieci będą brały udział w pozytywnej rywalizacji.

 

III. Etapy konkursu:

a) I etap: ogłoszenie konkursu i rejestracja uczestników: termin od 15.11.2014 do 30.11.2014;

b) II etap: kwalifikacja zespołów teatralnych do występu laureatów na podstawie wysłanych płyt DVD na adres Zespołu Szkół Nr 5 w Białymstoku: termin do 31.03.2015;

c) III etap: Wielki Finał- prezentacja przedstawień laureatów (trzy zespoły) w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku: termin do 31.05.2015.

IV. Regulamin:

1.Uczestnicy konkursu przygotowują dowolną inscenizację w języku angielskim (dostosowaną do możliwości uczniów kl. IV- VI).

2.Do dnia 30 listopada 2014 należy zarejestrować szkołę do uczestnictwa w konkursie na adres mailowy: Agnieszka Iwanicka:agan73@o2.pl lub Barbara Twarowska: mszirr@op.pl. W mailu należy podać tylko nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela przygotowującego przedstawienie i numer kontaktowy.

3. W przedstawieniu mogą brać udział wyłącznie uczniowie danej szkoły.

4. Jeden szkoła może zgłosić tylko jedną grupę teatralną.

5. Każda grupa przygotowuje na konkurs krótkie przedstawienie teatralne nie dłuższe niż 20 minut ( przekroczenie tego czasu powoduje dyskwalifikację z konkursu).

6. Nauczyciel prowadzący nagrywa przedstawienie na płycie DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie na komputerze, zachowując przy tym możliwie najlepszą jakość dźwięku i obrazu. Wysyła płytę wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa na adres: Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku. ul. Kamienna 15, 15-021 Białystok z dopiskiem Konkurs języka angielskiego do dnia 31 marca 2015 (data dostarczenia płyt do ZS Nr 5).

7. Przy ocenie przedstawienia pod uwagę będą brane następujące kryteria: – treść i dobór sztuki do poziomu językowego dzieci (1-6 punktów), – poprawność fonetyczna i językowa (1- 6 punktów), – gra aktorska (1- 6 punktów), – elementy muzyczne (1- 6 punktów), – scenografia i kostiumy (1- 6 punktów).

8. Przedstawienia będą oceniane przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 oraz pracowników Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

9. Laureatami konkursu zostaną trzy zespoły, które otrzymają najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków jury. O kolejności miejsc zdecyduje liczba zdobytych punktów.

10. Najlepsze grupy teatralne(laureaci konkursu) zostaną zaproszone na rozdanie nagród i prezentację swoich przedstawień do Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Ewentualne koszty dojazdu pokrywają szkoły macierzyste zapewniając jednocześnie opiekę nauczyciela.

11. Grupy teatralne biorące udział w nagrodzonych przedstawieniach dostają dyplomy i nagrody rzeczowe.

12. Wszyscy nauczyciele, którzy brali udział w konkursie otrzymają podziękowania. 13. Dostarczone płyty DVD nie będą zwracane. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że nadesłane na konkurs przedstawienia nie będą wykorzystane do żadnych innych celów pozakonkursowych.

Uwaga: Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 30 kwietnia 2015 r. (www.sp5.bialystok.pl )

 

Więcej informacji – kliknij!